Skutki i koszty mobbingu

Mobbing jest zjawiskiem, które przynosi wiele negatywnych, wręcz katastrofalnych niekiedy skutków, zarówno dla firm, w których ma on miejsce, jak też w wymiarze indywidualnym, dla ofiar tego zjawiska.

Są to skutki zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Ich lista jest długa, i poza takimi, które mają wymiar uniwersalny, czyli mogą pojawić się w każdej firmie, negatywne skutki mobbingu mogą przybierać formy specyficzne, uzależnione od organizacji i specyfiki pracy danej firmy oraz charakteru i jakości potencjału ludzkiego w niej zatrudnionego. Poniżej przedstawiono niektóre najistotniejsze skutki mobbingu dla firm i instytucji.

 • absencja chorobowa ofiar mobbingu,
 • zmniejszenie zaangażowania oraz efektywności u ofiar mobbingu, u których występuje niski lub całkowity brak motywacji do pracy, co przekłada się na efektywność całej organizacji,
 • koszty finansowe – pracodawca wypłaca wynagrodzenia osobom mobbowanym, których praca wskutek stosowania wobec nich mobbingu jest mniej wydajna, często też takie osoby nie są w stanie wypełniać choćby minimum wymogów związanych z ich stanowiskiem pracy,
 • pojawienie się syndromu wyuczonej bezradności, jak również częste popełnianie błędów, podejmowanie niewłaściwych decyzji oraz niedotrzymywanie terminów, co także wpływa na realizację celów jakie sobie stawia przedsiębiorstwo,
 • naruszenie lub zmiana publicznego wizerunku firmy - pracownicy mobbowani (niezależnie od tego czy jeszcze w niej pracują, czy też zostali zwolnieni lub sami złożyli wypowiedzenie), w jakimś okresie czasu, często nieświadomie, przedstawiając różnym ludziom swoje problemy związane z mobbingiem w miejscu pracy, wpływają na negatywne postrzeganie tej instytucji, jako takiej, która wprowadza lub pozwala na niszczące praktyki organizacyjne lub personalne. Jest to obraz firmy i stosunków w niej panujących sprzeczny z oficjalnym wizerunkiem promowanym,
 • zaburzenie relacji interpersonalnych ofiar mobbingu z klientami firmy (tych pracowników, których praca polega na kontaktach z nimi), sposób traktowania osób poddawanych mobbingowi w miejscu pracy przekłada się zatem nie tylko na jakość i sposób pracy z klientami, ale również może mieć wpływ na image firmy na zewnątrz,
 • fluktuacja personelu i jej konsekwencje: koszty naboru nowych pracowników i ich przeszkolenia, koszty „czasowe” związane z koniecznością wprowadzenia do pracy i wdrożenia się do obowiązków nowo przyjętego personelu, niedotrzymywanie terminów, niższa jakość świadczonych usług, mniejsza efektywność, koszty administracyjno – kadrowe związane ze zwalnianiem pracowników itp.
 • atmosfera wzajemnej podejrzliwości i braku zaufania,
 • obniżenie jakości pracy oraz zaangażowania tych pracowników, którzy są obserwatorami działań mobbingowych,
 • brak kreatywnych, ciekawych pomysłów, planów i projektów mających na celu rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku,
 • niższa wydajność i efektywność także kadry kierowniczej, zmuszonej do zajęcia się aktualnymi problemami personalnymi i tymi, które wiążą się z funkcjonowaniem firmy na rynku.

Mobbing wywiera także niszczycielski wpływ na osoby nim dotknięte. Niszczy nie tylko kontakty zawodowe ofiary oraz jej pozycję w środowisku pracy. Stopniowe psucie jej dobrego imienia zaburza relacje interpersonalne nie tylko w miejscu pracy, ale także poza nim, w środowisku lokalnym. Często również sytuacja w miejscu pracy wpływa negatywnie na jakość stosunków rodzinnych, powodując niekiedy nawet rozpad małżeństwa i problemy rodzinne i towarzyskie.

W takim przypadku osoba będąca ofiarą mobbingu, mając zniszczone zarówno życie zawodowe, jak i rodzinne, pozbawiona jakiegokolwiek wsparcia staje się przysłowiowym „wrakiem” człowieka. Należy podkreślić, że skutkiem mobbingu jest ogólne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, które może prowadzić do syndromu PTSD, czyli posttraumatycznych stanów lękowych, wymagających specjalistycznej, długotrwałej i często także kosztownej opieki medycznej, czego koszty ponosi już całe społeczeństwo.

Ponieważ, skutki i koszty mobbingu są dotkliwe dla każdej firmy, niezależnie od tego jaki jest zakres mobbingu, mamy w swojej ofercie badania diagnozujące sytuacje mobbingowe lub potencjalnie mobbingowe, również pod kątem tego, aby na ich podstawie pomóc Państwu w opracowaniu skutecznych działań profilaktycznych (antymobbingowych), lub już naprawczych.

Ograniczanie lub niedopuszczenie do sytuacji o charakterze mobbingowym to także kwestia wiedzy o zjawisku mobbingu, a także o przyczynach, które go powodują w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dlatego proponujemy Państwu liczne kursy, szkolenia i warsztaty antymobbingowe, które dostarczają kompendium wiedzy o mobbingu. Ich zakres tematyczny jest dopasowany do Państwa potrzeb i wymogów.

Prowadzimy osobne szkolenia antymobbingowe dla kadr kierowniczych oraz pracowników na stanowiskach niekierowniczych. Aby dostarczyć Państwu jak największego zasobu wiedzy o mobbingu proponujemy szkolenie: Mobbing w miejscu pracy - przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów.