Badania antymobbingowe

Oferujemy Państwu profesjonalne badania dotyczące zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia mobbingu opracowaliśmy unikalny program badawczy, w systemowy sposób badający różne obszary funkcjonowania Państwa firmy. Proponujemy zarówno badania, jak też na ich podstawie konkretne działania, procedury i programy antymobbingowe.

Nasza oferta obejmuje:

 • badania dotyczące zjawiska mobbingu w miejscu pracy
 • raport z badań
 • ramowy program antymobbingowy (jako składowa część raportu z badań)
 • opracowanie strategii antymobbingowej

Od 1 stycznia 2004 r. Znowelizowany Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony miejsca pracy i pracowników przed pojawieniem się zjawiska mobbingu. Wychodząc naprzeciw wymogom ustawowym, oprócz kursów, szkoleń oraz warsztatów antymobbingowych, oferujemy Państwu kompleksowe profesjonalne badania antymobbingowe.

Obejmują one m.in. diagnozowanie mobbingu oraz kształtowanie na ich podstawie profilaktyki i polityki antymobbingowej.

Badania mogą mieć wpływ na postrzeganie Państwa firmy na rynku, jako firmy wolnej od mobbingu, co niewątpliwie wpłynie na Państwa wizerunek w otoczeniu zewnętrznym, a to z kolei może się przełożyć na wymierne efekty ekonomiczne.

Akademia AkKom proponuje swoje usługi badawcze oraz eksperckie antymobbingowe:

 • dla firm, które są zainteresowane stworzeniem skutecznej polityki antymobbingowej i chciałyby kompleksowych, systemowych badań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania firmy
 • dla firm, które chciałyby potwierdzić, za pomocą profesjonalnych badań, fakt braku u nich mobbingu
 • dla firm, w których już pojawił się problem mobbingu i chciałyby go skutecznie rozwiązać

W każdym z tych przypadków podstawowym celem jest zdiagnozowanie występowania lub niewystępowania zjawiska mobbingu w danej firmie. Celem takich badań jest także zbadanie czy występują sytuacje i uwarunkowania sprzyjające potencjalnemu wystąpieniu zjawiska mobbingu, a następnie zaproponowanie głównych kierunków profilaktycznych, zawartych w ramowym programie antymobbingowym albo programie przeciwdziałania mobbingowi.

W przypadku, gdy na podstawie wyników badań zostanie stwierdzony brak występowania sytuacji o charakterze mobbingu, proponujemy Państwu stworzenie profesjonalnej profilaktyki antymobbingowej minimalizującej w przyszłości ryzyko wystąpienia u Państwa mobbingu.

W sytuacji, gdy zostanie zdiagnozowany fakt występowania mobbingu, zostaną sformułowane dalsze cele badawcze, m.in. określenie uwarunkowań sprzyjających mobbingowi, rodzaje i formy działań mobbingowych, diagnoza sytuacji konfliktowych, badanie sposobów realizacji funkcji personalnej itp. Proponujemy także konkretne rozwiązania antymobbingowe.

Szczegółowe cele badawcze oraz adekwatne do nich rodzaje narzędzi badawczych oraz ustalenie generalnej procedury badawczej (programu badawczego) jest uzależnione od analizy i oceny problemów występujących w firmie dokonanych przez naszych ekspertów, przy uwzględnieniu Państwa potrzeb i oczekiwań.

Każda firma, niezależnie od występowania u nich zjawisk o charakterze mobbingu, może skorzystać z naszych usług szkoleniowych, eksperckich, warsztatowych i doradczych.

Rodzaje badań


Prowadzimy zarówno badania ilościowe, jak też jakościowe. Wykonujemy:

 • badania za pomocą kwestionariusza ankiety
 • badania za pomocą kwestionariusza wywiadu
 • badania panelowe
 • badania focusowe
 • analizę dokumentacji firmy pod kontem celów badawczych
 • badania oparte na obserwacji
 • inne w zależności od zapotrzebowania Państwa firmy

Prowadzimy także badania weryfikujące efekty naszych szkoleń w Państwa firmie oraz efekty innych naszych działań według Państwa życzenia.

Narzędzia badawcze


W zależności od potrzeb Państwa firmy oraz sytuacji problemowej, oferujemy następujące narzędzia badawcze:

 • ankieta do badania mobbingu
 • wywiady nieustrukturalizowane przeprowadzane odpowiednimi wybranymi sposobami w Państwa firmie w kontekście sytuacji problemowej związanej z mobbingiem
 • ankieta do badania realizacji funkcji personalnej
 • inne ankiety do badania wybranych obszarów funkcjonowania Państwa firmy
 • testy diagnostyczne do badania wybranych aspektów związanych z wybranym personelem
 • testy kompetencyjne – odpowiednio do zapotrzebowania (programu badawczego)
 • inne narzędzia badawcze stosowane w zależności od specyfiki funkcjonowania firmy

Raport z badań


Wnioski z badań zostają przedstawione w postaci raportu z przeprowadzonych badań empirycznych. Raport ten jest bezpłatny i stanowi część usługi badawczej. Raport uwzględnia cel i zakres badań, dobór narzędzi badawczych i celowość ich zastosowania oraz oczekiwane efekty badawcze, jak również przyjętą w danym badaniu procedurę badawczą.

Raport będzie zawierać dane ilościowe i/lub jakościowe, ich analizę oraz interpretację.

Końcowa część raportu obejmować będzie zalecenia sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań, kierunki działań organizacyjnych (profilaktycznych) lub przeciwdziałających mobbingowi (jeżeli zostanie zdiagnozowane jego występowanie w danej firmie).

Składać się one będą na Ramowy Program Antymobbingowy (RPA).

Ramowy Program Antymobbingowy (RPA) wskazuje ogólne kierunki działań profilaktycznych i/lub przeciwdziałających już występującemu mobbingowi, jeżeli zostanie zdiagnozowany w wyniku przeprowadzonych wcześniej badań.

Ramowy program antymobbingowy jest opracowywany w oparciu o otrzymane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Państwa firmie. Stanowi on część raportu z badań i jest bezpłatny, jako element składowy naszej usługi badawczej dla Państwa.

Ramowy program antymobbingowy może obejmować:

 • profilaktyczne działania antymobbingowe
 • działania przeciwdziałające występowaniu mobbingu w organizacji

Ramowy Program Antymobbingowy (RPA) nie jest jeszcze strategią antymobbingową, może jednak stanowić bazę do jej opracowania.

Ramowy Program Antymobbingowy (RPA) nie jest osobną usługą, stanowi on zawsze część raportu z badań.

RPA zawiera zazwyczaj proponowane kierunki działań organizacyjnych, personalnych (kadrowych) lub innych. Obejmuje on m.in. analizę i ocenę już istniejących rozwiązań profilaktycznych i/lub przeciwdziałających mobbingowi (komórek, instrumentów, procedur i inne) formalnych i nieformalnych. Może zawierać zalecenia w zakresie dalszych szczegółowych badań wybranych aspektów funkcjonowania Państwa firmy z uwzględnieniem ich celowości, oczekiwanych efektów i proponowanych narzędzi.

RPA zawiera propozycje usprawnień instrumentów i procedur już wykorzystywanych przez Państwa w profilaktyce antymobbingowej. Może zawierać również propozycje nowych rozwiązań i procedur, których dana firma nie posiada, a które znacząco przyczyniają się do polepszenia atmosfery stosunków międzyludzkich w firmie i stanowiłyby istotne części składowe profesjonalnej strategii antymobbingowej.

Strategia antymobbingowa


Strategia antymobbingowa stanowi specjalistyczną usługę firmy AkKom. Jest to nowa forma profesjonalnych usług antymobbingowych dla firm. Jest ona opracowywana każdorazowo indywidualnie dla poszczególnych Klientów i specyfiki ich działalności.

Strategia antymobbingowa może stanowić kontynuację Ramowego Programu Antymobbingowego.

Strategia antymobbingowa w tej sytuacji stanowiłaby konkretyzację zaleceń i dyrektyw zawartych w RPA. Może stanowić również osobną usługę doradczo-ekspercką. W obu przypadkach jest to usługa płatna i uzależniona od stopnia złożoności sytuacji problemowych w firmie oraz Państwa potrzeb i oczekiwań. Cena za tę oferowaną przez nas usługę ekspercką jest więc elastyczna, a jej ostateczne ustalenie jest wynikiem negocjacji, tak aby otrzymali Państwo najwyższej jakości produkt bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów.