Ramowy Program Antymobbingowy

Najważniejszą formą jaką można zwalczyć mobbing w organizacji jest właściwe zarządzanie personelem i polityką kadrową. Niedopuszczenie do sytuacji, które przejawiają znamiona mobbingu to także kwestia wiedzy o zjawisku mobbingu, w tym wprowadzanie odpowiednich procedur i działań, które będą wyznacznikiem profilaktyki antymobbingowej, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Aby wspierać Państwa w budowaniu i kreowaniu odpowiednich mechanizmów i instrumentów polityki personalnej oraz budowania odpowiednich procedur przyjaznego środowiska pracy,wolnego od mobbingu oferujemy stworzenie Ramowego Programu Antymobbingowego.

Centrum Antymobbingowe świadczy usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem Ramowego Programu Antymobbingowego, z uwzględnieniem charakteru i specyfiki danej organizacji.

Program zawiera dwa rodzaje działań:

  • profilaktyczne, zapobiegające wystąpieniu mobbingu w organizacji,
  • zaradcze, konieczne w sytuacjach stwierdzenia przypadków mobbingu

RPA zawiera zazwyczaj proponowane kierunki działań organizacyjnych, personalnych (kadrowych) lub innych. Obejmuje on m. in. analizę i ocenę już istniejących rozwiązań profilaktycznych i/lub przeciwdziałających mobbingowi (komórek, instrumentów, procedur i innych) formalnych i nieformalnych. Może zawierać zalecenia w zakresie szczegółowych badań wybranych aspektów funkcjonowania firmy z uwzględnieniem ich celowości, oczekiwanych efektów i proponowanych narzędzi.

Ramowy Program Antymobbingowy składa się z następujących części:

Część wstępna zawiera:

  • analizę procesów zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem analizy atmosfery stosunków międzyludzkich, na podstawie których opracowywane są zalecenia Ramowego Programu Antymobbingowego,

Część profilaktyczna zawiera:

  • propozycje kierunków działań wraz z koniecznymi modyfikacjami w sferze zbadanych procesów i zjawisk organizacyjnych, które mają na celu zapobieganie zjawiskom mobbingu,
  • propozycje wprowadzenia instrumentów i procedur będących częścią polityki antymobbingowej,
  • propozycję stworzenia komórek ds. rozwiązywania konfliktów lub dotyczące stworzenia komisji antymobbingowych
  • przedstawienie propozycji pakietowego systemu szkoleń, które mają na celu właściwe kształtowanie komunikacji interpersonalnej oraz podniesienie kompetencji pracowników dotyczących zjawiska mobbingu
  • propozycje przeprowadzenia pogłębionych badań sytuacji interpersonalnej, jeżeli takie okażą się konieczne
  • RPA zawiera także propozycje usprawnień instrumentów i procedur już wykorzystywanych przez Państwa,
  • propozycje nowych rozwiązań i procedur, których dana firma nie posiada, a które znacząco przyczynią się do polepszenia atmosfery stosunków międzyludzkich w firmie i stanowiłyby istotne części składowe, profesjonalnej strategii personalnej i antymobbingowej.

Ramowy Program Antymobbingowy opracowywany jest na podstawie badań i obserwacji obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzki w tym komunikacji interpersonalnej, każdego Klienta, który chciałby z takiej usługi skorzystać.

Ramowy Program Antymobbingowy stanowi etap wstępny, na podstawie którego można opracować profesjonalną politykę antymobbingową. Ramowy Program Antymobbingowy nakreśla główne kierunki działań, które składają się na profilaktykę antymobbingową.