Regulamin

Regulamin szkoleń i warsztatów organizowanych przez firmę Akademia Komputerowa AkKom

§ 1 Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest Akademia Komputerowa Akkom, z siedzibą: ul. Zelwerowicza 18a, 53-676 Wrocław. Wpisana do działalności ewidencji gospodarczej pod numerem: 18149. NIP: 925-175-75-96, REGON: 020206654.

§ 2 Typy Szkoleń

Firma Akademia Komputerowa AkKom organizuje następujące typy szkoleń:

 • Szkolenia otwarte
 • Szkolenia zamknięte
 • Szkolenia dedykowane
 • Konsultacje i Doradztwo

Szkolenia mogą odbywać się w formie: wykładów, warsztatów komputerowych i paneli dyskusyjnych.

§ 3 Terminy szkoleń

Terminy szkoleń oraz ich opis wraz z planem szkolenia znajdują się na stronie www.excel-szkolenia.pl/szkolenia.

§ 4 Uczestnicy szkoleń

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba zainteresowana.

§ 5 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenie uczestnictwa następuje w formie:

 • elektronicznej za pomocą formularza zgłoszenia na szkolenie
 • za pomocą wypełnionego formularza przesłanego na fax nr 71 79-67-361
 • za pomocą wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie dostarczonego pocztą tradycyjną
 • na podstawie wcześniej podpisanej umowy dwustronnej ze Zleceniodawcą (dotyczy szkoleń zamkniętych oraz dedykowanych)

Formularz zgłoszenia musi być dostarczony do siedziby firmy Akademia Komputerowa Akkom, ul. Zelwerowicza 18a, 53-676 Wrocław.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

W wypadku dokonania zgłoszenia w terminie późniejszym, niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, niezbędny jest także kontakt telefoniczny z naszą firmą pod numerem: 71 79-67-360

Każda osoba zgłoszona na szkolenie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wysłane drogą elektroniczną lub faxem na wskazany przez Zamawiającego adres lub numer faxu.

§ 6 Rezygnacja z uczestniczenia w szkoleniu

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Akademii Komputerowej AkKom mejlowo na adres: szkolenia@akkom.net.pl oraz powiadomić firmę telefonicznie pod numerem telefonu: 71 79-67-360

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje pełny zwrot całości uiszczonej zaliczki pieniężnej.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze od daty rozpoczęcia szkolenia, zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o koszty poniesione przez Akademię Komputerową AkKom na zorganizowanie szkolenia.

Zwrot zaliczki jest dokonywany w siedzibie firmy AkKom bądź za pomocą przelewu na wskazane konto bankowe przez Zamawiającego.

Zamawiający może także wskazać inny termin szkolenia, w którym chciałby uczestniczyć, najpóźniej na 1 dzień od daty rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku zaliczka uiszczona przez Zamawiającego jest przenoszona na następny termin szkolenia. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z przeniesieniem terminu szkolenia.

§ 7 Zmiana terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez firmę Akademia Komputerowa AkKom, Zamawiającemu przysługuje pełny zwrot uiszczonej zaliczki.

Akademia Komputerowa AkKom zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (na wskazany przez Zamawiającego e-mail) bądź telefonicznie (na wskazany przez Zamawiającego nr telefonu). Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

W takim przypadku Zamawiający może:

 • zrezygnować ze szkolenia - Zamawiający w tym przypadku otrzymuje zwrot całości wpłaconej zaliczki
 • przełożyć szkolenie na inny termin

Zamawiający ma możliwość przełożenia terminu szkolenia. W wypadku zmiany terminu szkolenia przez Zamawiającego - Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów. Zmiana terminu szkolenia musi nastąpić drogą pisemną na adres e-mail szkolenia@akkom.net.pl, lub faxem na numer: 71 79-67-361.

§ 8 Płatności i ceny

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na 3 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.

Płatności za szkolenia można dokonać w formie:

 • przelewu bankowego: na konto firmy Akademia Komputerowa AkKom nr konta:
  mBank 50 1140 2004 0000 3002 4114 0202

W tytule przelewu należy umieścić nazwę szkolenia, termin szkolenia oraz ilość osób delegowanych na szkolenie. W przypadku gdy została wystawiona faktura Pro Forma, prosimy o zamieszczenie jej numeru.

 • gotówkowej - w siedzibie firmy Akademia Komputerowa AkKom, ul. Zelwerowicza 18a, 53-676 Wrocław

Na pobraną wpłatę firma Akademia Komputerowa AkKom wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w kursie z informacją o terminie szkolenia.

Brak zapłaty pieniężnej za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia firmę Akademia Komputerowa AkKom do nieświadczenia usług szkoleniowych lub doradczych dla Zamawiającego.

Dopuszczana jest także płatność po zakończeniu szkolenia. Tylko w przypadku dużych firm, po wcześniejszym poinformowaniu firmy Akademia Komputerowa AkKom w formie pisemnej drogą e-mailową lub faxem.

Ceny szkoleń obejmują koszty poniesione na organizację szkolenia. Ceny nie obejmują zakwaterowania uczestników szkoleń.

Ceny szkoleń ogłaszane są na stronie www.excel-szkolenia.pl/szkolenia. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN).