Szkolenia

 • Kursy Antymobbingowe
  • Szkolenie antymobbingowe dla pracowników
   Zjawisko mobbingu, jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych, zostało usankcjonowane w znowelizowanym Kodeksie Pracy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. Od tego czasu pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w swoich organizacjach, a pracownicy …
  • Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji - szkolenie dla kadry kierowniczej
   Kadry kierownicze każdej organizacji odgrywają kluczową rolę w zakresie kształtowania przyjaznego środowiska pracy, zwłaszcza w aspekcie działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Znowelizowany Kodeks Pracy (od 1 stycznia 2004 r.) zobowiązuje pracodawcę do działań na rzecz …
  • Mobbing w miejscu pracy - przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów
   Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu. Przydatne jest w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, także w kontekście problemów kadrowych. Szkolenie przygotowuje do efektywnego przeciwdziałania mobbingowi, …
  • Warsztaty antymobbingowe
   Warsztaty antymobbingowe mają na celu dostarczenie uczestnikom konkretnych umiejętności przydatnych w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami o charakterze mobbingowym. Ważny jest też kontekst rozwiązywania problemów kadrowych dla pracowników na stanowiskach …
  • Antymobbingowe Szkolenie Informacyjne
   Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy pracowników o zjawiskach mobbingu, z uwzględnieniem wewnętrznych procedur antymobbingowych funkcjonujących w danej firmie. Jest to forma skutecznej akcji informacyjnej, której kluczowym zagadnieniem jest poszerzenie wiedzy i świadomości pracowników na …
 • Polityka antymobbingowa
  • Kształtowanie polityki antymobbingowej w organizacji
   W Polsce od 1 stycznia 2004 r. znowelizowany Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony miejsca pracy i pracowników przed pojawieniem się zjawiska mobbingu. Wychodząc naprzeciw wymogom ustawowym kierujemy do Państwa ofertę szkolenia z zakresu kształtowania profilaktyki i …
 • Szkolenia dla komisji antymobbingowych
  • Szkolenie dla komisji antymobbingowych
   Szkolenie jest skierowane do członków komisji antymobbingowych. Jego celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu oraz metod i umiejętności przydatnych w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, w kontekście skierowanych skarg do …
  • Konstruowanie regulaminu komisji antymobbingowej
   W związku z koniecznością rozwoju rozwiązań HR w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i pokrewnym patologiom środowiska pracy, wśród pracodawców powstają liczne pytania dotyczące sposobów regulowania polityki antymobbingowej za pomocą aktów prawa wewnątrzzakładowego. Sytuacja ta …
 • Aspekty prawne
  • Warsztaty prawne z zakresu przeciwdziałania mobbingowi
   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretyczno - prawnymi podstawami definiowania mobbingu oraz praktycznymi metodami przeciwdziałania mobbingowi, ze szczególnym uwzględnieniem nauki praktycznych umiejętności z zakresu stosowania prawa pracy, cywilnego oraz karnego. Po …
  • Podstawy prawa pracy
   Prawo pracy reguluje kompleksowo ważną sferę życia społecznego jaką jest aktywność zawodowa człowieka, stąd też jego bliskość codziennym czynnościom każdego z nas. Jako autonomiczna gałąź prawa reguluje uprawnienia pracowników i pracodawców, normując tym samym warunki …
  • Prawo pracy część II
   Poniższe szkolenie stanowi kontynuację tematyczną pierwszej części cyklu edukacyjnego z zakresu prawa pracy. Kurs może być potraktowany jako rozszerzenie wiedzy nabytej przez uczestnika w trakcie poprzedniej części, a także jako autonomiczny i samodzielny moduł edukacyjny dla osób, …
 • Mobbing w służbach mundurowych
 • Dyskryminacja
 • Korupcja
  • Działalność w ramach instytucji rozporządzającymi istotnymi społecznie dobrami zawsze wiązała się z ryzykiem nieuczciwych działań niektórych pracowników lub funkcjonariuszy, którzy pragnęli uzyskań w nielegalny sposób korzyści indywidualne, przedkładając je nad dobra o …
 • Kursy Zarządzania
  • Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, ukierunkowanych na efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym. Przydatne jest w efektywnym, praktycznym rozwiązywaniu problemów w zespole oraz przygotowuje do skutecznego zarządzania pracą …
  • Szkolenie wyposaża uczestników w szeroki zakres wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Dostarcza umiejętności rozwiązywania różnorodnych sytuacji kadrowych przedsiębiorstwa, co wpływa na efektywne funkcjonowanie firmy. Szkolenie zostało przygotowane dla kadr kierowniczych …
 • Szkolenie: konflikty w organizacji
  • Szkolenie jest ukierunkowane na pozyskanie syntetycznej wiedzy o konfliktach. Poznanie metod skutecznego radzenia sobie z konfliktami w organizacji stanowi skuteczne narzędzie efektywnego i praktycznego rozwiązywania problemów interpersonalnych w organizacji. Uczestnicy szkolenia przyswajają …
 • Komunikacja interpersonalna
  • Szkolenie ma na celu dostarczenie jego uczestnikom kompendium wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w organizacji. Szkolenie obejmuje w części teoretycznej wykład wyposażający osoby szkolone w wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, przydatną …