Komunikacja interpersonalna w organizacji

Szkolenie ma na celu dostarczenie jego uczestnikom kompendium wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w organizacji.

Szkolenie obejmuje w części teoretycznej wykład wyposażający osoby szkolone w wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, przydatną w skutecznym zarządzaniu ludźmi w organizacji, a w szczególności w różnych tzw. sytuacjach trudnych, m.in. takich jak zmiana organizacyjna, konflikt i mobbing. Przekazywana jest istota i znaczenie stylów i rodzajów komunikowania się, także w relacjach przełożony – podwładny, jak również w kierowaniu zespołami zadaniowymi. Wiedza teoretyczna stanowi również podstawę do pokazania narzędzi komunikacyjnych, niezbędnych w adekwatnym podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu newralgicznych problemów organizacyjnych.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione wybrane wzorce lingwistyczne, przydatne w szczególności w sytuacjach wymagających umiejętności perswazyjnego przekonywania. Kursanci nauczą się również odpowiednich, skutecznych technik werbalnego reagowania na sytuacje konfliktowe.

Szkolenie obejmuje również blok głównych zagadnień z zakresu komunikacji niewerbalnej (body language). Do wykładanych obszarów tematycznych zostały opracowane autorskie zestawy ćwiczeń mające na celu naukę, odpowiednich do danych sytuacji, wzorców reakcji werbalnych, werbalno-perswazyjnych oraz niewerbalnych. Dla kadry kierowniczej zaplanowano diagnozę stylów komunikowania się oraz reagowania w sytuacjach trudnych w postaci wybranych testów.

Szkolenie obejmuje również analizę otrzymanych wyników oraz ocenę ich efektywności w odniesieniu do specyfiki pracy oraz specyfiki organizacji.

Szkolenie ma nieco odmienny zakres tematyczny oraz warsztatowy dla kadry kierowniczej oraz osób na stanowiskach niekierowniczych.

Plan szkolenia – kadra kierownicza

Część wykładowa

 • Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie dla organizacji
 • Funkcje i rodzaje komunikacji interpersonalnej w organizacji
 • Komunikacja interpersonalna jako proces wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie
 • Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja w relacjach władzy
 • Wykorzystywanie komunikacji interpersonalnej w efektywnym zarządzaniu personelem
 • Komunikacja a efektywne kierowanie zespołem pracowniczym
 • Wybrane techniki negocjatorskie
 • Bariery w skutecznym komunikowaniu się i metody ich przezwyciężania
 • Komunikacja perswazyjna i jej zastosowania w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym
 • Wybrane wzorce lingwistyczne jako instrumenty efektywnej komunikacji interpersonalnej w tzw. sytuacjach trudnych
 • Standardowe i złożone techniki perswazyjne
 • Komunikowanie się w sytuacjach „zwykłego” konfliktu oraz konfliktu o charakterze mobbingu
 • Komunikacja niewerbalna i jej rola w kształtowaniu interakcji międzyludzkich

Część ćwiczeniowa

 • Testy badające style komunikowania się w kontekście celów szkolenia
 • Diagnoza, analiza, ocena skuteczności otrzymanych wyników w odniesieniu do specyfiki pracy
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w relacji przełożony - podwładny
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacji mobbingu
 • Ćwiczenie wybranych wzorców lingwistycznych w określonych sytuacjach indywidualnych oraz organizacyjnych

Plan szkolenia – dla pracowników na stanowiskach niekierowniczych

Część wykładowa

 • Istota komunikacji interpersonalnej
 • Rodzaje komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja interpersonalna jako proces wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie
 • Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • Bariery w komunikowaniu się i metody ich przezwyciężania
 • Komunikacja perswazyjna i jej zastosowania w relacjach międzyludzkich
 • Wybrane wzorce lingwistyczne jako instrumenty efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • Standardowe i złożone techniki perswazyjne
 • Komunikowanie się w sytuacjach „ zwykłego” konfliktu oraz konfliktu o charakterze mobbingu
 • Komunikacja niewerbalna i jej rola w kształtowaniu interakcji międzyludzkich

Część ćwiczeniowa

 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w relacji przełożony - podwładny
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacji mobbingu
 • Ćwiczenie wybranych wzorców lingwistycznych w określonych sytuacjach indywidualnych oraz organizacyjnych
 • Zadania indywidualne
 • Zadania w parach
 • Zadania grupowe
 • Case study
 • Socjodramy

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują certyfikaty.

Wzór certyfikatu

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie zostało podzielone na dwie części: wykładową oraz warsztatową (ćwiczeniową). W części wykładowej prezentowane są określone obszary wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, którą później kursanci wykorzystują w praktyce podczas wykonywanych ćwiczeń. Podczas części warsztatowej dokonywana jest m.in. diagnoza stylów komunikowania się i wykonywane są również następujące ćwiczenia:

 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w relacji przełożony - podwładny
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacji mobbingu
 • Ćwiczenie wybranych wzorców lingwistycznych w określonych sytuacjach indywidualnych oraz organizacyjnych

Szkolenie jest skierowane zarówno do kadr kierowniczych, jak i do pracowników na stanowiskach niekierowniczych. Dla każdej z tych grup opracowane zostały odmienne plany szkoleń z uwagi na inny charakter pracy, zadań i odpowiedzialności pracowników zajmujących różne pozycje w strukturze organizacyjnej firmy. W przypadku szkoleń skierowanych do firm obie wyróżnione grupy pracowników korzystają z osobno profilowanych szkoleń. Jeżeli takie jest Państwa życzenie, możemy poprowadzić szkolenie dla grup mieszanych, czyli osób na stanowiskach kierowniczych i innych.

Nasze szkolenia są adresowane również do tych wszystkich osób, które mają potrzebę nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Szkolenia te mają formę otwartą, a grupy szkoleniowe są tworzone tak, aby znalazły się w nich osoby zajmujące podobne miejsce w strukturze organizacyjnej swoich przedsiębiorstw (instytucji).

W przypadku firm zgłaszających dużą ilość pracowników na szkolenie, grupy mogą liczyć do 20 osób lub mogą być dostosowane do potrzeb danej firmy. W przypadku indywidualnie zgłaszających się uczestników szkolenia (czyli nie będących pracownikami jednej firmy), grupy mogą liczyć maksymalnie do 15 osób. Taki podział grup gwarantuje wyższą efektywność w zakresie ćwiczeń utrwalających i pogłębiających wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie trwa 8 godzin – 1 dzień. W przypadku, gdy firmy delegujące swoich uczestników na szkolenia zgłaszają zapotrzebowanie na większą liczbę godzin (więcej niż jeden dzień), plan ulega odpowiedniej do potrzeb firmy modyfikacji, a szkolenie przybiera formę dedykowaną.

Szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie. Zapraszamy także do siedziby naszej firmy. Jeżeli Państwo wyrażą takie życzenie, możemy szkolenie przeprowadzić w wybranej przez Państwa lokalizacji.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.