Szkolenie z Przeciwdziałania Korupcji

Działalność w ramach instytucji rozporządzającymi istotnymi społecznie dobrami zawsze wiązała się z ryzykiem nieuczciwych działań niektórych pracowników lub funkcjonariuszy, którzy pragnęli uzyskań w nielegalny sposób korzyści indywidualne, przedkładając je nad dobra o charakterze wspólnym i – niejednokrotnie – powszechnym. Zgodnie z raportem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 2010 roku, do najbardziej zagrożonych korupcją sfer należą:

 • administracja państwowa i samorządowa
 • służba zdrowia i farmacja
 • oświata i szkolnictwo wyższe
 • administracja celna i administracja skarbowa
 • instytucje wdrażające programy unijne
 • organy ścigania i wymiar sprawiedliwości
 • sektor gospodarczy

W celu zapobiegania groźnym następstwom występowania korupcji w organizacji, proponujemy Państwu szkolenia z profesjonalnie dobranym programem, którego realizacja pozwoli nie tylko na zwiększenie wiedzy w zakresie tematyki korupcji i jej przeciwdziałania lecz wyposaży uczestników w konkretne umiejętności pozwalające na:

 • wprowadzanie pożądanych zmian w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi
 • konstruowanie i wprowadzenie polityki komunikacyjne „clear hand”
 • kształtowania strategii antykorupcyjnych
 • nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych
 • nabycie narzędzi o charakterze perswazyjnym

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób pełniących funkcje kierownicze, pracowników działów kadr i szkoleń, pracowników wydziałów kontroli wewnętrznej, ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego, koordynatorów ds. etyki zawodowej. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi, co pozwala uczestnikom na wstępne sprawdzenie nabytej wiedzy w praktyce. Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin dydaktycznych.

Korupcja jako zjawisko kryminologiczne

 • Definicja korupcji
 • Sfery podatne na występowanie korupcji
 • Uwarunkowania korupcji w realiach Polskich na tle europejskim
 • Charakter korupcji w Polsce
 • Statystyki kryminalne dotyczące korupcji
 • Konsekwencje korupcji
 • Etyczne aspekty korupcji
 • Część ćwiczeniowa: dyskusja moderowana

Prawnokarne aspekty korupcji

 • Strony oraz współuczestnicy działań korupcyjnych
 • Aparat pojęciowy dotyczący korupcji
 • Płatna protekcja
 • Łapownictwo czynne i bierne
 • Nadużycie funkcji publicznej i defraudacja
 • Wymuszenie nadużycia
 • Poświadczenie nieprawdy i wymuszenie poświadczenia nieprawdy
 • Oszustwo, wyłudzenie kapitałowe a korupcja
 • Ochrona informacji niejawnych a korupcja
 • Tajemnica przedsiębiorstwa i jej naruszenie
 • Korupcja sportowa
 • Część ćwiczeniowa: studia przypadku

Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom w organizacji

 • Instytucje prawne wspomagające przeciwdziałanie korupcji
 • Organy ochrony antykorupcyjnej w Polsce
 • Narzędzia przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
 • Strategie antykorupcyjne – cele i realizacja
 • Rola kierującego zespołem w polityce antykorupcyjnej
 • Wewnętrzne regulacje organizacji a zapobieganie korupcji
 • Część ćwiczeniowa: dyskusja moderowana

Psychologiczne aspekty korupcji i jej przeciwdziałania

 • Realizacja potrzeb człowieka a pokusa nadużycia
 • Źródła władzy i mechanizmów wywierania wpływów
 • Podstawowe socjotechniki i obrona przed ich skutkami
 • System komunikacji clear hand
 • Praca zespołowa jako czynnik bezpieczeństwa
 • Bezpieczne nawiązywanie kontaktów zawodowych – zasady interpersonalne
 • Wzmacnianie pozytywnych wzorców etycznych
 • Część ćwiczeniowa: ćwiczenia z zakresu motywowania pracowników
Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.