Szkolenia

 • Mobbing
  • Szkolenie antymobbingowe dla pracowników
   Zjawisko mobbingu, jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych, zostało usankcjonowane w znowelizowanym Kodeksie Pracy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. Od tego czasu pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w swoich organizacjach, a pracownicy …
  • Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji - szkolenie dla kadry kierowniczej
   Kadry kierownicze każdej organizacji odgrywają kluczową rolę w zakresie kształtowania przyjaznego środowiska pracy, zwłaszcza w aspekcie działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Znowelizowany Kodeks Pracy (od 1 stycznia 2004 r.) zobowiązuje pracodawcę do działań na rzecz …
  • Mobbing w miejscu pracy - przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów
   Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu. Przydatne jest w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, także w kontekście problemów kadrowych. Szkolenie przygotowuje do efektywnego przeciwdziałania mobbingowi, …
  • Warsztaty antymobbingowe
   Warsztaty antymobbingowe mają na celu dostarczenie uczestnikom konkretnych umiejętności przydatnych w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami o charakterze mobbingowym. Ważny jest też kontekst rozwiązywania problemów kadrowych dla pracowników na stanowiskach …
  • Antymobbingowe Szkolenie Informacyjne
   Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy pracowników o zjawiskach mobbingu, z uwzględnieniem wewnętrznych procedur antymobbingowych funkcjonujących w danej firmie. Jest to forma skutecznej akcji informacyjnej, której kluczowym zagadnieniem jest poszerzenie wiedzy i świadomości pracowników na …