Dyskryminacja w miejscu pracy - przeciwdziałanie patologii

Wraz z przyjęciem przez Polskę norm wynikających z prawa obowiązującego w Unii Europejskiej w roku 2009 w postaci odpowiednich dyrektyw, do Kodeksu Pracy wprowadzono pojęcie dyskryminacji, jak również kategoryczny zakaz jej stosowania, poprzez utworzenie zasady równego traktowania pracowników. W zakazie dyskryminacji wymieniono szereg złożonych pod kątem prawnym i społecznym kryteriów, decydujących o wystąpieniu określonego zjawiska. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców i pracowników, prezentujemy szkolenie, którego celem jest uzupełnienie wiedzy uczestników o zagadnienia dotyczące nierównego traktowania i dyskryminacji w miejscu pracy, a także przeciwdziałania tym niebezpiecznym patologiom i reagowania na te już wykryte.

W trakcie kursu uczestnicy nabędą między innymi wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • określenia sytuacji stanowiących dyskryminację;
 • rozróżnienia rodzajów dyskryminacji;
 • ustalenia przyczyn wystąpienia dyskryminacji;
 • wyodrębniania mechanizmów socjopsychologicznych związanych z dyskryminacją;
 • podstaw prawnych określających zasady odpowiedzialności za dyskryminowanie w miejscu pracy;
 • odpowiedzialności pracodawcy i pracownika za dokonanie czynu dyskryminującego;
 • właściwych metod przeciwdziałania dyskryminacji i reakcji w przypadku jej wykrycia;
 • podstawowych metod polubownego rozwiązywania konfliktów;
 • określenie indywidualnych, organizacyjnych i społeczno - rynkowych skutków zachowań dyskryminujących.

Przeprowadzenie szkolenia pozwoli na uniknięcie w przyszłości takich niebezpiecznych skutków wystąpienia dyskryminacji, jak:

 • koszty odszkodowań
 • koszty procesów sądowych
 • obniżenie jakości pracy i wydajności pracowników
 • nadmierna rotacja personelu
 • straty w sferze wizerunku przedsiębiorstwa
 • wysuwanie przez pracowników roszczeń bezzasadnych

Szkolenie jest adresowane do kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz generalnie do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz tych osób, które z racji pełnionych w przedsiębiorstwie funkcji mogą mieć wpływ na tworzenie programów i procedur antymobbingowych.

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów z elementami ćwiczeniowymi, na które składają się dyskusje panelowe, zadania problemowe indywidualne i zbiorowe.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe w postaci skryptu, a po jego zakończeniu także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż 10 osób, szkolenie wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta, z zastosowaniem korzystnych rabatów.

Wprowadzenie w tematykę dyskryminacji

 • Dyskryminacja w ujęciu społecznym - dyskryminacja jako zjawisko społeczne, nierówności społeczne wg. Mayers'a, skala i przejawy zjawiska
 • Dyskryminacja w polskim prawie pracy - równe traktowanie w Konstytucji RP, pojęcie dyskryminacji w różnych gałęziach prawa, dyskryminacja jako nierówne traktowanie pracowników, dyskryminacja a mobbing

Psychosocjologiczne aspekty dyskryminacji pracowników

 • uprzedzenia społeczne i ich źródła - nierówności społeczne, konformizm, zachowania grupowe, wsparcie instytucjonalne
 • stres i frustracja jako mechanizmy ryzyka w miejscu pracy - przyczyny i podstawowe mechanizmy stresu, frustracja i jej skutki
 • agresja jako zachowanie społeczne - główne źródła agresji, przejawy agresji, podstawowe metody radzenia sobie z agresją i uczuciem gniewu
 • konflikt jako źródło dyskryminacji - rodzaje konfliktów wywołujących działania dyskryminujące, stadia powstawania konfliktu, sposoby rozwiązania konfliktu
 • psychospołeczne skutki dyskryminacji - lęk i depresja, obniżone poczucie własnej wartości i przydatności zawodowej, odrzucenie społeczne, poniżenie
 • wybrane studium przypadku

Prawne aspekty dyskryminacji

 • Obowiązki pracodawcy w świetle przepisów o zakazie dyskryminacji - zasada swobody wyboru miejsca pracy i zawodu, zasada poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika, zasada równego traktowania, sfery równego traktowania pracowników
 • Podstawowe obowiązki pracowników - rzetelność i staranność, wykonywanie poleceń pracodawcy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, dbałość o dobro zakładu pracy, przestrzeganie norm wewnętrznie obowiązujących
 • Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia
 • Rodzaje zachowań dyskryminujących i ich objawy
  • ze względu na płeć
  • ze względu na wiek
  • ze względu na niepełnosprawność
  • ze względu na rasę lub narodowość, pochodzenie etniczne
  • ze względu na religię lub wyznanie
  • ze względu na poglądy polityczne
  • ze względu na przynależność związkową
  • ze względu na orientację seksualną
  • ze względu na rodzaj zatrudnienia
  • dyskryminacja płacowa
  • dyskryminacja ze względu na wygląd zewnętrzny
 • Wyłączenia z katalogu zachowań dyskryminacyjnych - uprawnione polecenie przełożonego, przydzielenie do tzw. innych prac dozwolonych, selekcja pracowników, reorganizacja zakładu pracy, likwidacja stanowiska, uzasadnianie decyzji o charakterze władczym
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej z tytułu dyskryminacji - pojęcie czynu niedozwolonego, szkoda i jej rodzaje, krzywda, odpowiedzialność odszkodowawcza i zadośćuczynieniowa, pojęcie dóbr osobistych i ich ochrona
 • Zasady odpowiedzialności pracodawcy za stosowanie dyskryminacji - odszkodowanie za dyskryminację i nierówne traktowanie na zasadach prawa pracy, problem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • Odpowiedzialność pracownika stosującego dyskryminację - odpowiedzialność porządkowa, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia - różnice stosowania
 • Karne aspekty dyskryminacji pracownika - podstawy odpowiedzialności karnej, najczęstsze przestępstwa powiązane ze stosowaniem dyskryminacji, wykroczenia przeciwko zasadom prawa pracy
 • wybrane case study

Organizacyjny wymiar dyskryminacji pracownika

 • Organizacyjne przyczyny zachowań dyskryminujących - błędy w zarządzaniu, kultura organizacyjna, zwyczaje zakładowe, wewnątrzzakładowe akty prawne
 • Organizacja wolna od zachowań dyskryminacyjnych - cechy organizacji dotyczące struktury, cechy organizacji dotyczące funkcjonowania
 • Zapobieganie i zwalczanie zachowań o charakterze dyskryminacyjnym - działania pracownika w przypadku podejrzenia dyskryminacji, kolejność działań, procedura skargowa, rola Państwowej Inspekcji Pracy
 • Polubowne rozwiązanie konfliktu - komisja pojednawcza, mediacja
 • Dyskusja problemowa

Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy.

Przedmiotowe szkolenie jest prowadzone jest w formie wykładu z elementami ćwiczeniowymi, w trakcie których uczestnicy mają okazję zapoznać się z ciekawymi i obrazowymi case study oraz wziąć udział w ich rozwiązaniu. Istotnym elementem zajęć jest również dyskusja panelowa, w trakcie której opracowywane są zagadnienia wymagające bliższego wyjaśnienia, a także sytuacje faktyczne albo hipotetyczne, podane przez kursantów.

Szkolenie jest prowadzone z użyciem prezentacji multimedialnej, umożliwiającej lepsze skupienie się na prezentowanych treściach.

Szkolenie trwa 4 godziny zegarowe.

Szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie lub w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji na terenie kraju. Zapraszamy również do siedziby naszej firmy.

Aby jak najlepiej dostosować się do Państwa potrzeb i pomóc w rozwiązaniu palących problemów proponujemy także zorganizowanie tego szkolenia jako szkolenia dedykowanego czyli „szytego na miarę”. Jest to taka forma szkolenia, która pozwoli nam w maksymalnym stopniu dostosować się do Państwa oczekiwań w aspekcie treści szkolenia, jak też jego aspektów techniczno-organizacyjnych.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.