Konstruowanie regulaminu komisji antymobbingowej

W związku z koniecznością rozwoju rozwiązań HR w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i pokrewnym patologiom środowiska pracy, wśród pracodawców powstają liczne pytania dotyczące sposobów regulowania polityki antymobbingowej za pomocą aktów prawa wewnątrzzakładowego. Sytuacja ta jest związana z powoływaniem przez pracodawców komisji przeciwdziałających patologiom środowiska pracy, które mają stać na straży praworządności zasad etyki i współżycia społecznego w firmach. Z powyższych względów proponujemy Państwu szkolenie z zakresu tworzenia wewnętrznych regulaminów zakładowych, regulujących wspomniane kwestie. W ramach przeprowadzanych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z trzema blokami tematycznymi:

 • Komisja antymobbingowa jako organ pracodawcy – w trakcie trwania bloku zostaną wyłożone w przystępny sposób informacje dotyczące celów, funkcji i zasad działania komisji antymobbingowych, jej miejsca w strukturze organizacyjnej pracodawcy; zostaną również opisane możliwe do wprowadzenia modele komisji, ze wskazaniem rozwiązań optymalnych dla każdego typu organizacji;
 • Zasady konstruowania regulaminu wewnętrznego komisji antymobbingowej – dział traktuje o technicznych stronach regulaminu, jako wewnątrzzakładowego aktu prawnego, uwzględniając specyfikę tematyki przeciwdziałania mobbingowi; uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z właściwym zakresem regulaminu, sposobem budowania definicji, metodami wprowadzenia aktu w życie oraz z planowanymi uprawnieniami i obowiązkami pracowników, wynikającymi z wprowadzenia nowej regulacji;
 • Komisja antymobbingowa w świetle wewnętrznych regulacji pracodawcy – blok tematyczny pozwala na zapoznanie się z szczegółowymi, specyficznymi elementami regulaminu dla komisji antymobbingowych; omawiane są w jego trakcie możliwe składy osobowe komisji, kompetencje członków składów orzekających, uprawnienia i obowiązki uczestników, sposoby wszczęcia postępowania, tryby i jego przebieg oraz dostępne sposoby zakończenia; uczestnicy zapoznają się również z dokumentacją niezbędną w trakcie prowadzonych działań.

Szkolenie z zakresu budowania regulaminu dla komisji antymobbingowych jest przeznaczone przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstw, osób bezpośrednio zaangażowanych w działanie komisji (rzecznik dyscyplinarny, rzecznik etyki zawodowej, radca prawny, psycholog) oraz pracowników działu kadr. Szkolenie pozwala na stworzenie komisji o odpowiednim składzie osobowym oraz dopracowanych mechanizmach działania, co zapewni skuteczność jej działania. W trakcie nauki uczestnicy zapoznają się również z przygotowanymi wzorami dokumentacji, którą wykorzystuje komisja antymobbingowa, co pozwoli na skorzystanie w przyszłości ze sprawdzonych dotychczas w praktyce rozwiązań.

Komisja antymobbingowa jako organ pracodawcy

 • Komisja w strukturach przedsiębiorstwa
 • Zakres działania komisji antymobbingowej
 • Model komisji
 • Cele i funkcje komisji antymobbingowej
 • Organy polityki antymobbingowej:
  • Obligatoryjne
  • Fakultatywne

Zasady konstruowania regulaminu wewnętrznego komisji antymobbingowej

 • Zakres regulaminu i jego zawartość merytoryczna
 • Kolejność umieszczania zapisów
 • Materiał definicyjny i jego zakres
 • Techniczne metody wprowadzenia w życie regulaminu komisji antymobbingowej
 • Obowiązki i uprawnienia pracowników związane z regulaminem

Komisja antymobbingowa w świetle wewnętrznych regulacji pracodawcy

 • Dostępne zasady wyboru członków komisji
 • Komisja i jej skład
 • Przewodniczący
 • Składy orzekające
 • Tryby orzekania
 • Bieg postępowania
 • Kształtowanie uprawnień stron w postępowaniu
 • Dostępne dowody w postępowaniu
 • Zakończenie postępowania
 • Opinia, zalecenie i ich zawartość
 • Mediacja wewnątrzzakładowa
 • Postępowanie pojednawcze
 • Ugoda jako wynik działania komisji antymobbingowej
 • Dokumentacja i jej wzorce
Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.