Szkolenie dla komisji antymobbingowych

Szkolenie jest skierowane do członków komisji antymobbingowych. Jego celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu oraz metod i umiejętności przydatnych w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, w kontekście skierowanych skarg do komisji antymobbingowych.

Szkolenie dostarcza wiedzy o samym zjawisku mobbingu oraz o procedurach i działaniach komisji antymobbingowych. Każdy członek komisji antymobbingowej musi najpierw poznać zjawisko mobbingu oraz jego uwarunkowania, aby móc skutecznie radzić sobie z rozstrzyganiem sporów powstałych na tle mobbingu. Każdy członek komisji powinien także umieć rozróżniać, co jest mobbingiem, a co nie stanowi takiego działania oraz zapoznać się z ustawodawstwem w tym zakresie.

Członkowie komisji powinni także wiedzieć, w jaki sposób organizować posiedzenia komisji i jakie zastosować procedury podczas rozstrzygania sporów.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • Podstawowa wiedza o mobbingu dla komisji antymobbingowych
 • Komisje antymobbingowe: ich rola oraz zasady działania w organizacji

Pierwsza część jest konieczną wiedzą o samym zjawisku mobbingu, natomiast druga dostarcza metod i narzędzi niezbędnych dla funkcjonowania komisji antymobbingowych.

W zależności od potrzeb mogą Państwo skorzystać z obydwu części szkolenia lub wykupić tylko drugą część szkolenia, w sytuacji gdy osoby zasiadające w komisji antymobbingowej posiadają już niezbędną wiedzę o zjawiskach mobbingu.

Członkowie komisji antymobbingowej powinni posiadać pogłębioną wiedzę o zjawisku mobbingu połączoną merytorycznie z częścią szkolenia przeznaczoną dla członków komisji antymobbingowych, stąd zalecane jest wykupienie przez Państwa całego szkolenia, aby jak najlepiej mogli Państwo wykorzystać posiadaną wiedzę dla rozstrzygania sporów z tytułu mobbingu.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują skrypt zawierający wiedzę o zjawisku mobbingu oraz inne materiały przydatne w pracach komisji antymobbingowej.

Podczas szkolenia stosowane są metody aktywizujące uczestników takie jak m.in. :

 • case study (studia przypadków) różnych typów sytuacji mobbingowych wraz z ich analizą oraz metodami radzenia sobie z opisanymi sytuacjami problemowymi
 • metody diagnozowania mobbingu, jego rodzaju oraz rozpoznawanie metod mobbingowych
 • dyskusja grupowa stosownie do określonych bloków tematycznych
 • inne ćwiczenia stosownie do zgłaszanych przez uczestników szkolenia potrzeb

CZĘŚĆ I - Podstawowa wiedza o mobbingu dla członków komisji antymobbingowych

  Mobbing – charakterystyka zjawiska

  • Pojęcie mobbingu
  • Charakterystyka zjawiska mobbingu
  • Typowe działania mobbingowe
  • Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji
  • Destrukcyjne skutki występowania mobbingu
  • Główne przyczyny i uwarunkowania występowania mobbingu w organizacji
  • Metody zaradcze w sytuacjach mobbingowych
  • Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu
  • Odróżnianie konfliktów interpersonalnych od mobbingu
  • Wybrane aspekty zarządzania personelem jako podstawa profilaktyki antymobbingowej
  • Główne zasady tworzenia procedur i programów profilaktyki antymobbingowej

  Psychiczne i osobowościowe uwarunkowania mobbingu

  • Osobowość mobbera, przegląd typów mobberów
  • Osobowość mobbera a charakter mobbingu
  • Relacje mobber – ofiara w środowisku pracy
  • Możliwe zachowania ofiar oraz agresorów a ich pozycja w strukturze organizacyjnej

  Metody i działania mobbingowe

  • Zróżnicowany charakter metod i technik mobbingowych
  • Problem odróżniania mobbingu od zachowań, które mobbingiem nie są
  • Typologizacje działań mobbingowych
  • Wybrane standardowe zachowania mobbingowe w środowisku pracy
  • Wybrane „case study” mobbingu

  Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu w miejscu pracy. Wyzwania dla diagnostyki mobbingowej

  • Konflikty międzyludzkie w miejscu pracy – zarys problematyki
  • Konflikt a mobbing
  • Rodzaje konfliktów w organizacji
  • Transformacja konfliktu w mobbing
  • Cechy odróżniające „zwykły ” konflikt od konfliktu o charakterze mobbingu
  • Główne zasady reagowania w sytuacjach konfliktowych a mobbingowych

  Skutki mobbingu oraz dyskryminacji w środowisku pracy

  • Rodzaje skutków i kosztów mobbingu
  • Skutki indywidualne ponoszone przez ofiarę mobbingu
  • Skutki mobbingu dla organizacji - personalne, ekonomiczne i wizerunkowe
  • Społeczne skutki mobbingu
  • Skutki mobbingu w kontekście relacji interpersonalnych
  • Skutki mobbingu a efektywność pracy

  Metody diagnozowania sytuacji mobbingowych

  • Główne zasady dotyczące diagnozowania sytuacji mobbingowych
  • Wybrane narzędzia diagnostyczne
  • Problemy z diagnozowaniem sytuacji mobbingowych w świetle wybranych case study

  Prawna ochrona przed mobbingiem. Mobbing w świetle regulacji prawnych

  • Mobbing w polskim Kodeksie Pracy
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy w świetle obowiązujących aktów prawnych
  • Konstytucja RP a mobbing
  • Kodeks cywilny a mobbing
  • Kodeks karny a mobbing
  • Prawna ochrona pracownika przed mobbingiem – główne zasady
  • Mobbing a Sąd Pracy – dylematy i problemy ofiary mobbingu

  CZĘŚĆ II - Komisje antymobbingowe: ich rola oraz zasady działania w organizacji

  Przeciwdziałanie mobbingowi na gruncie organizacji

  • Wewnętrzne programy i procedury antymobbingowe
  • Główne zasady opracowywania programów i strategii antymobbingowych
  • Działania i procedury formalne – ich uwarunkowania i ograniczenia
  • Organizacyjne formy pomocy ofiarom mobbingu – ćwiczenia z zakresu wykorzystywania narzędzi organizacyjnych
  • Organizacyjny system „wczesnego ostrzegania antymobbingowego”

  Rola komisji antymobbingowej w organizacji

  Procedury działania komisji antymobbingowych

  Wewnętrzne regulacje komisji antymobbingowych

  Miejsce Komisji Antymobbingowej w programach i polityce antymobbignowej

  Funkcje Komisji Antymobbingowej

  Pożądane kompetencje członków komisji antymobbingowej

  Tryb powoływania i działania komisji antymobbingowej

  Dylematy działalności komisji antymobbingowych na przykładach

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nabyte w trakcie jego trwania umiejętności.

Szkolenie ma postać wykładowo-warszatową. Uczestnicy szkolenia zdobywają teoretyczną wiedzę o mobbingu w miejscu pracy, a następnie w sposób praktyczny pozyskują umiejętności w zakresie diagnozowania zjawiska mobbingu, odróżniania go od innych zjawisk nieprzyjaznych oraz ćwiczą sposoby reagowania na otrzymywane informacje o trudnych przypadkach mobbingowych. Wszystkie zadania wykonywane są przez kursantów pod opieką trenera, który na bieżąco koryguje i usprawnia ich funkcjonowanie jako członków komisji antymobbingowych, aby jak najlepiej pełnić swoje funkcje. Każde szkolenie dla komisji antymobbingowych kończy się wypełnieniem testu wiedzy opracowanego przez naszego trenera, specjalnie na potrzeby danej firmy. Test wiedzy zawiera także zadania praktyczne sprawdzające nabyte podczas szkolenia praktyczne umiejętności członków komisji antymobbingowych.

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin zegarowych), z czego 1 dzień to wiedza na temat zjawiska mobbingu w miejscu pracy, a 2 dzień dotyczy stricte działania komisji antymobbingowych.

Szkolenie ma postać „szytego na miarę” Państwa potrzeb i oczekiwań. Dostosowujemy program szkolenia oraz jego aspekty techniczne, takie jak czas i miejsce szkolenia.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.