Kształtowanie polityki antymobbingowej w organizacji

W Polsce od 1 stycznia 2004 r. znowelizowany Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony miejsca pracy i pracowników przed pojawieniem się zjawiska mobbingu.

Wychodząc naprzeciw wymogom ustawowym kierujemy do Państwa ofertę szkolenia z zakresu kształtowania profilaktyki i polityki antymobbingowej.

Mobbing można najogólniej określić jako długotrwałe nękanie, prześladowanie, poniżanie, upokarzanie czy też wręcz niszczenie wybranej osoby przez przełożonych lub współpracowników, a nawet podwładnych. Na forum Unii Europejskiej w 2001 r. mobbing uznano za jeden z czynników ryzyka zawodowego na równi z tradycyjnymi elementami wynikającymi z fizycznego środowiska pracy, powodującymi zagrożenie zdrowia pracownika. Mobbing stanowi nowy czynnik ryzyka zawodowego, wynikający ze społecznego środowiska pracy, powodujący negatywne skutki nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także organizacyjnym (personalne, ekonomiczne, wizerunkowe).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie kursantom wiedzy z zakresu kształtowania systemowej, skutecznej polityki antymobbingowej w organizacji. Podczas szkolenia słuchacze dowiedzą się o zasadach projektowania, wdrażania, weryfikowania oraz modyfikowania polityki antymobbingowej oraz zyskają wiedzę na temat umiejętnego, racjonalnego, profesjonalnego i skutecznego wykorzystywania w tym celu określonych instrumentów możliwych do wykorzystania w danej organizacji z uwzględnieniem jej specyficznych uwarunkowań.

Przed zapisaniem się na niniejsze szkolenie, które jest szkoleniem specjalistycznym, wymagającym przynajmniej podstawowej wiedzy o zjawisku mobbingu, zalecane jest wzięcie udziału w ogólnym szkoleniu antymobbingowym, wprowadzającym w problematykę zjawiska mobbingu.

Słuchacze w trakcie szkolenia:

 • Zapoznają się z korzyściami wynikającymi ze stosowania polityki antymobbingowej w organizacji
 • Poznają spektrum metod i technik stosowanych profilaktyce i polityce antymobbingowej
 • Poznają skalę i koszty mobbingu
 • Poznają uwarunkowania sprzyjające pojawieniu się mobbingu w organizacji i zyskają wiedzę w tym zakresie umożliwiającą im skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi
 • Poznają przykładowe antymobbingowe procedury wewnętrzne
 • Poznają wzór ankiety do badania sytuacji atmosfery stosunków interpersonalnych
 • Poznają inne narzędzia służące do realizowania wewnętrznych działań profilaktycznych lub przeciwdziałających już istniejącym trudnym sytuacjom
 • Nauczą się rozpoznawać zachowania o znamionach mobbingu oraz odróżniać konflikt o charakterze mobbingu od tzw. zwykłego konfliktu oraz radzić sobie z tym problemem
 • Poznają metody i narzędzia efektywnego radzenia sobie ze zjawiskiem mobbingu
 • Zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w kontekście profilaktyki antymobbingowej
 • Zostaną im przedstawione zasady budowania programów i strategii antymobbingowej w organizacji oraz kształtowania przyjaznego środowiska pracy.

Adresatami szkolenia są:

 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kadry kierownicze firm i instytucji wyższego i średniego szczebla
 • Kandydaci na stanowiska kierownicze
 • Specjaliści HR

A także:

 • Liderzy formalni i nieformalni zarządzający zespołami ludzkimi (zespołami zadaniowymi, grupami doradczymi, grupami eksperckimi itp.)
 • Pracownicy odpowiedzialni za politykę antymobbingową w przedsiębiorstwach
 • Członkowie komisji antymobbingowych
 • Trenerzy wewnętrzni prowadzący szkolenia, w szczególności tzw. szkolenia miękkie
 • Inspektorzy BHP
 • Społeczni inspektorzy BHP
 • Działacze związkowi
 • Osoby w firmach i instytucjach przewidziane do zadań lub funkcji związanych z opracowaniem i wdrażaniem polityki antymobbingowej
 • Osoby, które z racji swoich obowiązków mają wpływ na jakość i charakter stosunków pracy w firmach i instytucjach

Uczestnikom przekazujemy specjalnie opracowane materiały szkoleniowe pod kątem celów szkolenia. Materiały szkoleniowe obejmują przede wszystkim skrypt zawierający kompendium wiedzy o mobbingu wraz z przedstawionymi narzędziami z zakresu radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy (polityka antymobbingowa), ponadto uczestnicy otrzymają wybrane studia przypadków sytuacji mobbingowych (case study) wraz ze wskazanymi propozycjami ich rozwiązania.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy w świetle obowiązujących aktów prawnych
 • Skala i koszty mobbingu – w wymiarze personalno – kadrowym, ekonomicznym oraz wizerunkowym
 • Prawna ochrona przed mobbingiem. Prawa i możliwości ofiar mobbingu oraz dyskryminacji w świetle regulacji prawnych
 • Polityka antymobbingowa – wyjaśnienie pojęcia
 • Zasady tworzenia polityki antymobbingowej w organizacji
 • Przydatność i konieczność polityki antymobbingowej w świetle wymogów kodeksowych
 • Obszary polityki antymobbingowej w organizacji
 • Cele i założenia polityki antymobbingowej
 • Polityka antymobbingowa a wizerunek organizacji w jej otoczeniu zewnętrznym
 • Instrumenty polityki antymobbingowej a uwarunkowania organizacyjne
 • Kształtowanie odpowiedniej polityki personalnej jako podstawa profilaktyki antymobbingowej
 • Sposoby realizacji funkcji personalnej jako instrumenty przeciwdziałania mobbingowi – dobór, ocena pracownicza, rozwój zawodowy i szkolenia pracowników
 • Kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej
 • Stosowanie odpowiedniego stylu kierowania
 • Stosowanie odpowiedniego stylu (systemu) komunikowania się
 • Wybrane techniki zarządzania tzw. „ludźmi trudnymi”
 • polityka „zarządzania wolnego od mobbingu” jako realizacji zasady CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Wewnętrzne programy i procedury antymobbingowe
 • Główne zasady opracowywania programów i strategii antymobbingowych z uwzględnieniem specyfiki organizacji pracy
 • Etyczne kierowanie ludźmi w organizacji – zagadnienia podstawowe
 • Rola polityki antymobbingowej w budowaniu kultury zaufania w organizacji
 • Zmiana w organizacji a polityka antymobbingowa
 • Badania i diagnozowanie sytuacji o charakterze mobbingowym jako instrumenty polityki antymobbingowej
 • Metody badania klimatu organizacyjnego, atmosfery stosunków interpersonalnych w organizacji
 • Analiza i ocena realizacji funkcji personalnej jako narzędzia polityki antymobbingowej
 • Pakietowe systemy szkoleń i warsztatów antymobbingowych jako instrumenty polityki antymobbingowej
 • Cele, zasady i tryb działania komisji antymobbingowych
 • Projektowanie działalności zespołów i komórek antymobbingowych w organizacji
 • Szkolenie członków komórek i komisji antymobbingowych
 • Inne narzędzia polityki antymobbingowej w zależności od uwarunkowań i specyfiki działania organizacji
 • Analiza i ocena efektów stosowanej polityki antymobbingowej

Uczestnicy szkolenia z zakresu Kształtowania polityki antymobbingowej w organizacji otrzymują imienny certyfikat potwierdzający ich uczestnictwo w szkoleniu.

Ponadto firma wysyłająca powyżej 5 osób na szkolenie otrzymuje Certyfikat dla pracodawcy jako instytucji dbającej o kształtowanie przyjaznego środowiska pracy zgodnie z wymogami ustawowymi.

Zajęcia są realizowane w formie wykładowo - warsztatowej. Podczas kursu stosowane są metody aktywizujące, m. in. takie jak: studia przypadków sytuacji mobbingowych (case study), wraz z adekwatnymi do nich metodami interwencyjnymi, panele dyskusyjne, testy, zadania realizowane indywidualnie, w parach oraz zadania wykonywane grupowo.

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych z dwiema 10-minutowymi przerwami. Szkolenie odbywa się od 8:00 do 16:00. W siedzibie naszej firmy otrzymają Państwo poczęstunek kawowy.

Szkolenie jest realizowane w formie otwartej oraz dedykowanej, czyli "szytej na miarę". Szkolenie w formie "szytej na miarę" organizujemy dla firm i instytucji w przypadku uczestnictwa co najmniej 5 osób. Szkolenie w takim wypadku możemy przeprowadzić w naszej firmie, w Państwa firmie lub w dowolnie wskazanym miejscu.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.