Warsztaty prawne z zakresu przeciwdziałania mobbingowi

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretyczno - prawnymi podstawami definiowania mobbingu oraz praktycznymi metodami przeciwdziałania mobbingowi, ze szczególnym uwzględnieniem nauki praktycznych umiejętności z zakresu stosowania prawa pracy, cywilnego oraz karnego.

Po zakończeniu warsztatu uczestnik posiada podstawowe umiejętności wykorzystania norm prawa pracy, cywilnego i karnego w postępowaniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących mobbingu. Ponadto uczestnik zapoznaje się z praktycznymi, skutecznymi technikami reagowania na decyzje administracyjne PiP oraz orzeczenia Sądów Powszechnych. Uczestnik zapoznaje się również z podstawowymi pismami procesowymi związanymi z dochodzeniem roszczeń w sytuacjach mobbingowych i pokrewnych.

Wszystkie zadania wykonywane przez kursantów odbywają się pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego trenera, który na bieżąco koryguje i usprawnia działania ćwiczeniowe kursantów.

Szkolenie kończy się testem wiedzy zawierającym część teoretyczną i praktyczną, sprawdzającą nabyte w trakcie szkolenia umiejętności z zakresu stosowania norm prawa przez osobę działającą w imieniu pracodawcy.

Adresatami szkolenia są: Kadra kierownicza każdego szczebla, pracownicy działu kadr i płac, pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi.

Część teoretyczna:

 • Socjologiczno - psychologiczne aspekty mobbingu: definicja wg. Leymanna, podział zachowań mobbujących, skutki mobbingu wedle ich kategorii.
 • Podstawowe zagadnienia prawa pracy: definicja mobbingu w Kodeksie Pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie zapobiegania mobbingowi.
 • Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym i w prawie pracy.
 • Mobbing a odpowiedzialność karna.

Część warsztatowa (na podstawie casusów prawnych):

 • zachowania asertywne - przykłady zachowań pożądanych w najczęściej spotykanych sytuacjach mobbingowych
 • mediacja przełożonego jako źródło zakończenia konfliktu
 • kary porządkowe w kodeksie pracy i ich poprawne stosowanie
 • wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na zaistnienie mobbingu
 • zakończenie stosunku pracy bez wypowiedzenia
 • odpowiedzialność pracodawcy i pracownika
 • ciężar dowodu
 • zakres materiału dowodowego dla celów obrony pracodawcy
 • zasady sporządzania pozwu
 • skarga do PiP
 • ćwiczenia ze sporządzania odwołania od decyzji Inspektora Pracy
 • zadośćuczynienie
 • odszkodowanie
 • zasady składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • ściganie wykroczenia na wniosek
 • pracodawca jako pokrzywdzony w procesie karnym

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nabyte w trakcie jego trwania umiejętności.

Forma warsztatowa szkolenia polega na praktycznym wykorzystaniu norm prawnych, ukazaniu zastosowania prawa w praktyce. Szereg symulacji przykładów pozwoli uczestnikom rozpoznać znamiona mobbingu.

Każdemu uczestnikowi szkolenia dostarczane są materiały szkoleniowe uwzględniające szereg pism prawnych.

Po zakończeniu warsztatu uczestnik posiada podstawowe umiejętności wykorzystania norm prawa pracy, cywilnego i karnego w postępowaniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących mobbingu.

Warsztaty składają się z dwóch części: wprowadzenia w problematykę w postaci wykładu (2 godziny), druga część obejmuje praktyczne metody wykorzystania prawa.

Całość szkolenia prowadzona jest w ciągu 8 godzin. W czasie szkolenia przewidziane są trzy 15 minutowe przerwy kawowe.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.