Podstawy prawa pracy

Prawo pracy reguluje kompleksowo ważną sferę życia społecznego jaką jest aktywność zawodowa człowieka, stąd też jego bliskość codziennym czynnościom każdego z nas. Jako autonomiczna gałąź prawa reguluje uprawnienia pracowników i pracodawców, normując tym samym warunki wykonywania pracy. Znajomość prawa pracy determinuje sprawne funkcjonowanie dla wielu grup zawodowych, takich jak osoby zarządzające zespołami pracowników, pracownicy ds. kadr i szkoleń, pracownicy administracyjno – biurowi. Wreszcie jest ono przydatne każdemu, kto wykonuje pracę lub zamierza ją wykonywać.

Prezentowany przez nas kurs składa się z trzech odrębnych modułów - szkolenie „Prawo Pracy I” jest pierwszym z nich i porusza obok zagadnień podstawowych zasadnicze problemy teoretyczne i praktyczne, z którymi borykają się uczestnicy obrotu prawnego. W trakcie przebiegu szkolenia kursanci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak:

 • Źródła prawa pracy – czyli gdzie szukać informacji o prawie pracy, jakie akty mogą być jego podstawą a tym samym stanowić o powstaniu uprawnień i obowiązków
 • Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne– jakie zachowania są rozumiane przez prawo jako praca a jakie nie ? Jaka jest różnica w uprawnieniach i obowiązkach zatrudniającego i zatrudnionego ?
 • Nawiązanie stosunku pracy – udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące poprawnego sposobu rozpoczęcia pracy, wyłania również najczęstsze błędy w tej materii; omawiamy również różnorodne rodzaje form nawiązania stosunku pracy, w tym rodzaje umów o pracę.
 • Ustanie stosunku pracy – jak zakończyć współpracę w sposób zgodny z prawem; szczególny nacisk kładziony jest na sferę uprawnień i obowiązków pracownika i pracodawcy w tym zakresie;
 • Roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę – dział wyposaża kursanta w wiedzę o uprawnieniach w przypadku zachowań niezgodnych z prawem, dotyczących rozwiązania pracy na podstawie umowy, a także o drodze ich dochodzenia;
 • Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – czyli do czego i kto jest zobowiązany. Omówieniu podlega nie tylko treść obowiązków, ale również sankcje w przypadku ich niewykonania – zarówno o charakterze cywilnym jak i karnym;

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją styczność z prawem pracy oraz dla tych, którzy chcieliby ugruntować posiadane informacje. Zajęcia prowadzone są przez naszego eksperta z przedmiotowego zakresu, który z przyjemnością wyklaruje wszelkie niejasności.

Kurs trwa osiem godzin dydaktycznych. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały szkoleniowe w postaci czytelnych skryptów.

Zagadnienia wstępne

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pracy
 • Źródła prawa pracy
 • Pracownik i pracodawca – ujęcie kodeksowe
 • Zasady prawa pracy

Stosunek pracy

 • Cechy stosunku pracy
 • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
 • Oświadczenia woli

Nawiązanie stosunku pracy

 • Podstawy nawiązania stosunku pracy
 • Umowa o pracę – jej rodzaje i niezbędne elementy
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z nawiązaniem stosunku pracy

Ustanie i zmiana stosunku pracy

 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy
  • Za porozumieniem stron
  • Za wypowiedzeniem
  • Bez wypowiedzenia
 • Zmiana warunków pracy

Roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

 • Odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Odpowiedzialność pracownika za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika

 • Katalog podstawowych obowiązków pracodawcy
 • Katalog podstawowych obowiązków pracownika
 • Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków:
  • karna i wykroczeniowa
  • majątkowa
  • specyficzna – wedle zasad prawa pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa i majątkowa pracownika
 • Zarys odpowiedzialności pracodawcy za naruszenia obowiązków

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Ze względu na specyfikę dziedziny, szkolenie z zakresu prawa pracy jest realizowane w formie mieszanej, to znaczy, iż stanowi połączenie wykładu z konwersatorium, obejmującym ćwiczenia na case study przygotowanych na potrzeby omawianych zagadnień oraz dyskusję moderowaną, prowadzoną przez wykładowcę z uczestnikami. Połączenie powyższych metod dydaktycznych zapewnia wysoką skuteczność praktycznego zrozumienia prezentowanych zagadnień oraz dobrego przyswojenia przedstawianej wiedzy.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.