Prawo pracy część II

Poniższe szkolenie stanowi kontynuację tematyczną pierwszej części cyklu edukacyjnego z zakresu prawa pracy. Kurs może być potraktowany jako rozszerzenie wiedzy nabytej przez uczestnika w trakcie poprzedniej części, a także jako autonomiczny i samodzielny moduł edukacyjny dla osób, które znają już podstawowe pojęcia prawa pracy i chciałyby wzbogacić wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Poruszone w niniejszym szkoleniu zagadnienia są szczególnie przydatne osobom odpowiadającym za organizację pracy podległych pracowników, przedstawicieli związków zawodowych jak i dla samych pracowników szczebla wykonawczego w celu nabycia wiedzy o przysługujących uprawnieniach. W trakcie przebiegu szkolenia kursanci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak:

 • Elastyczne formy zatrudnienia – dział przedstawia zatrudnienie pracowników w różnych trybach i funkcjonowania i pozwala na wybór formy optymalnej dla potrzeb pracodawcy i pracownika, w tym samozatrudnienie w ramach działalności gospodarczej; omówiona zostaje również elastyczność miejsca pracy, co jest szczególnie aktualnym problemem współczesnego zatrudnienia;
 • Specyficzne podstawy stosunku pracy – opisują odmienne, szczególne sposoby zatrudniania; wiedza ta jest niezbędna dla odróżniania określonych podstaw zatrudnienia, a co za tym idzie – specyficznych uprawnień i obowiązków stron;
 • Czas pracy – czyli w jakim zakresie pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy; w tej części szkolenia wyjaśniamy rodzaje czasu pracy, jego wymiar, normy i sposoby obliczania;
 • Urlopy – są nieodzowną częścią stosunku pracy, zaś ich właściwe planowanie, obliczanie i wykonywanie stanowi codzienną czynność pracownika działu kadr, jednak wielość ich rodzajów powoduje niejednokrotnie zamieszanie; omówione zostaną również uprawnienia pracodawcy i pracownika w zakresie udzielania i korzystania z urlopów, w tym ich specyficznych rodzajów;
 • Wynagrodzenie za pracę – dział zawiera informacje o systemach wynagradzania pracowników, składnikach wynagrodzenia, a także ochronie wynagrodzenia za pracę, stanowiącej o szczególnych obowiązkach pracodawcy w tym zakresie;

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy. Zajęcia prowadzone są przez naszego eksperta z przedmiotowego zakresu, który z przyjemnością wyklaruje wszelkie niejasności.

Kurs trwa osiem godzin dydaktycznych. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały szkoleniowe w postaci czytelnych skryptów.

Specyficzne formy zatrudnienia

 • Praca tymczasowa
 • Telepraca
 • Samozatrudnienie
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Praca w niepełnym wymiarze czasu
 • Praca na wezwanie
 • Elastyczność miejsca pracy

Specyficzne podstawy stosunku pracy

 • Mianowanie
 • Powołanie
 • Wybór
 • Spółdzielcza umowa o pracę

Czas pracy

 • Pojęcie czasu pracy
 • Wymiar i normy czasu pracy
 • Rodzaje czasu pracy
 • Okres odpoczynku
 • Praca w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta

Urlopy

 • Urlop wypoczynkowy i jego wymiar
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Urlop na żądanie
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop okolicznościowy
 • Urlop macierzyński/ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Inne zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy
 • Zwolnienie od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Wynagrodzenie za pracę i pozostałe świadczenia

 • Charakterystyka i ustalanie wynagrodzenia za pracę
 • Składniki wynagrodzenia
 • Systemy wynagradzania za pracę
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę
 • Ochrona roszczenia wynagrodzenia za pracę
 • Ochrona wynagrodzenia w razie niewypłacalności pracodawcy

Inne świadczenia związane z pracą

 • Nagrody
 • Odprawy
 • Świadczenia związane z podróżą służbową

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Drugi moduł szkoleniowy z zakresu prawa pracy jest realizowany w formie wykładu z konwersatorium, obejmującym kazuistyczne ćwiczenia na przypadkach pochodzących z praktyki urzędniczej i orzeczniczej, dopasowanych do omawianych zagadnień. Istotną część szkolenia stanowi również dyskusja moderowana, prowadzona przez wykładowcę z uczestnikami. Połączenie powyższych metod dydaktycznych zapewnia wysoką skuteczność praktycznego zrozumienia prezentowanych zagadnień oraz dobrego przyswojenia przedstawianej wiedzy.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.