Mobbing – metody przeciwdziałania w warunkach pracy Policji

Służba w Policji jest specyficznym rodzajem zatrudnienia, pociągającym za sobą znaczne obciążenie psychiczne wykonywanymi obowiązkami oraz trudnym środowiskiem pracy. Przewlekły stres, ściśle zhierarchizowana struktura organizacyjna oraz częsty kontakt z patologiami społecznymi powodują, iż osoby zatrudnione zarówno na stanowiskach funkcjonariuszy jak i pracowników służby cywilnej są narażeni na specyficzny przejaw wzajemnej, wewnętrznej agresji jaką jest mobbing.

Z tej to przyczyny przedstawiamy Państwu szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach zatrudnionych w Policji. Stanowi ono odpowiedź na znaczące zainteresowanie kierujących jednostkami organizacyjnymi Policji problematyką przeciwdziałania wzajemnej, wewnętrznej przemocy pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeregiem zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym dotyczących mobbingu oraz przeciwdziałania temu groźnemu zjawisku, a w szczególności:

 • specyfikę przyczyn mobbingu w formacjach umundurowanych
 • szczególną strukturę mobbingu w jednostkach organizacyjnych Policji
 • zakresem pojęcia mobbingu i jego odniesieniem do funkcjonariuszy w przepisach szczególnych dotyczących Policji
 • przejawy występowania mobbingu jako rodzaju przemocy
 • metody rozwiązywania sytuacji trudnych i ich przeciwdziałania z uwzględnieniem specyfiki pracy i służby w Policji
 • odrębnościami prawne dotyczących pracowników cywilnych i funkcjonariuszy
 • odrębności środków ochrony prawnej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom służby cywilnej
 • specyficzne skutki występowania mobbingu

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin, co pozwala na zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących określone umiejętności praktyczne. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu z dyskusją panelową i możliwością zadawania pytań indywidualnych, zawiera również elementy ćwiczeniowe.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma ponadto rozbudowane materiały dydaktyczne w postaci skryptów podręcznikowych o przejrzystej strukturze, których wykorzystanie umożliwia usystematyzowanie i powrót do prezentowanych treści.

Po zakończeniu szkolenia uczestnikom wydawane są również certyfikaty ukończenia kursu, pozwalające na załączenie ich do akt osobowych.

Mobbing i jego zasięg

 • Definicja mobbingu w zakresie socjologicznym, psychologicznym i prawnym
 • Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania wystąpienia mobbingu
 • Skala i częstotliwość występowania mobbingu w warunkach pracy szczególnie narażających na stres

Specyficzne źródła stresu policjantów i konfliktu sprzyjające wystąpieniu działań mobbingowych

 • Praca terenowa
 • Praca w warunkach zagrożenia zdrowia i życia
 • Praca zmianowa
 • Ścisła hierarchizacja służby a grupy nieformalne
 • Wypalenie zawodowe
 • Stereotypy

Rodzaje mobbingu ze względu na relacje zawodowe

 • Mobbing w relacji przełożony- podwładny
 • Mobbing w relacji równorzędnej
 • Mobbing w relacji podwładny- przełożony

Ofiara i sprawca mobbingu

 • Osobowość patologiczna sprawcy
 • Wybrane typy sprawców mobbingu
 • Osobowość ofiary
 • Czynniki wiktymizacyjne

Przejawy mobbingu z uwzględnieniem specyfiki służby i pracy w Policji

 • Wybrane klasyfikacje oddziaływań mobbingujących
 • Najczęściej spotykane przejawy mobbingu
 • Specyfika hierarchii służbowej a metody mobbingu
 • Specyfika pracy terenowej a metody mobbingu
 • Oddziaływania mobbingowe specyficzne dla służby w Policji

Szczególne skutki mobbingu w Policji

 • Organizacyjne skutki mobbingu
  • Specyfika organizacyjnych skutków dręczenia
  • Ogólnospołeczny zasięg konsekwencji patologizacji środowiska pracy służb
 • Szkody psychiczne i somatyczne pokrzywdzonego
  • Występowanie zaburzeń psychicznych u ofiar dręczenia
  • Stres a stosowanie przemocy
  • Wtórne patologie indywidualne

Prewencja w zapobieganiu wystąpienia zjawiska mobbingu w specyfice pracy Policji

 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa i jej zadania
 • Kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej
 • Zwiększanie świadomości prawnej i społecznej jako metoda profilaktyczna

Metody obrony przed mobbingiem dla pracowników Policji

 • Psychologiczne mechanizmy obrony przed dręczeniem
  • Zachowania asertywne
  • Defensywne techniki wpływu
 • Stres i jego rozładowanie
 • Rola psychologa w likwidacji następstw dręczenia

Odrębności prawne dotyczące Policji

 • Stosowanie kodeksu pracy w świetle ustawa o Policji
 • Zastosowanie definicji kodeksowej mobbingu na użytek funkcjonariuszy
 • Środki ochrony prawnej dostępne dla funkcjonariuszy Policji
 • Środki ochrony Prawnej dostępne dla pracowników cywilnych
 • Podmiot odpowiedzialny za stosowanie mobbingu- różnice i podobieństwa

Typy odpowiedzialności z tytułu stosowania mobbingu

 • Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza
 • Odpowiedzialność karna funkcjonariusza a odpowiedzialność pracownika
 • Odpowiedzialność cywilna
  • Szkoda majątkowa i niemajątkowa
  • Ochrona dóbr osobistych

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie odbywa się w formie wykładu połączonego z konwersatorium z elementami dyskusji problemowej. W odniesieniu do każdego zagadnienia dokonywane jest w pierwszej kolejności jego omówienie przez wykładowcę, który następnie ilustruje poruszoną tematykę przykładem praktycznym, odnośnie którego prowadzone są ćwiczenia wariantowe z zaangażowaniem uczestników szkolenia.

Dodatkowo, po omówieniu każdego działu prezentowane są kazusy i ćwiczenia do rozwiązania dla uczestników, które wydatnie ułatwiają zrozumienie materiału i jego przyswojenie. Szkolenie jest prowadzone z użyciem dopracowanej prezentacji multimedialnej, ułatwiającej skupienie uwagi na prezentowanych zagadnieniach.

Czas szkolenia wynosi 7 godzin zegarowych.

Dla jak najlepszego dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb proponujemy również zorganizowanie szkolenia dedykowanego czyli „szytego na miarę”. Jego forma zostaje dopasowana do specyficznych potrzeb Państwa organizacji, w celu jak najlepszego rozwiązania powstałych problemów.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.