Mobbing – przeciwdziałanie w warunkach pracy Służby Więziennej

W świetle współczesnych badań mobbing został uznany za najbardziej drastyczną i niebezpieczną patologię środowiska pracy. W specyficznych środowiskach pracy jakim jest praca w Służbie Więziennej ryzyko wystąpienia tego zjawiska jest znacznie większe ze względu na pracę w warunkach sprzyjających wystąpieniu sytuacji kryzysowych i stresogennych.

Struktura hierarchii służby oraz kontakt z jednostkami patologicznymi może mieć znaczący wpływ na komfort funkcjonowania psychicznego osób zatrudnionych w Służbie, poprzez narażenie ich na przewlekłe odczuwanie stresu.

Z powyższych przyczyn prezentujemy Państwu szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dedykowane funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym zatrudnionym w Służbie Więziennej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą mobbingu oraz przysługujących środków ochrony prawnej, a w szczególności:

 • zakresem pojęcia mobbingu i jego odniesieniem do funkcjonariuszy w odpowiednich przepisach szczególnych
 • specyfiką konfliktów wynikających ze służby lub pracy w strukturze określonej formacji i dostępnymi oraz preferowanymi metodami ich rozwiązywania
 • specyficznymi, potencjalnymi przyczynami stosowania mobbingu w formacjach umundurowanych
 • odrębnościami w zakresie unormowań prawnych dotyczących pracowników cywilnych i funkcjonariuszy
 • odrębności środków ochrony prawnej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom służb

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin, co pozwala na omówienie prezentowanych w planie szkolenia zagadnień w stopniu wystarczającym dla zapoznanie uczestników z najważniejszymi treściami dotyczącym przedmiotu, w tym zagadnieniami o charakterze praktycznym. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu z dyskusją panelową i możliwością zadawania pytań indywidualnych.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje dostosowane treściowo materiały dydaktyczne w postaci obszernych skryptów o przejrzystej strukturze, których wykorzystanie umożliwia usystematyzowanie wiedzy lub ewentualne jej odświeżenie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnikom wydawane są również certyfikaty ukończenia kursu, pozwalające na załączenie ich do akt osobowych.

Wprowadzenie w tematykę zjawiska mobbingu

 • Definicje mobbingu – w przepisach prawa, w ujęciu socjologicznym i psychiatrycznym
 • Przyczyny występowania mobbingu
  • uwarunkowania indywidualne
  • uwarunkowania społeczne
  • organizacyjne

Specyfika warunków pracy w Służbie Więziennej a występowanie mobbingu

 • Środowisko instytucji totalnych a ryzyko wystąpienia mobbingu
 • Kontakt z jednostką patologiczną społecznie i osobami z zaburzeniami niepsychotycznymi
 • Kontakt z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych
 • Praca w warunkach wyczekiwania na zdarzenie szczególne
 • Praca zmianowa
 • Ścisła hierarchizacja służby a grupy nieformalne
 • Wypalenie zawodowe
 • Stereotypy

Fazy występujące w działaniach mobbingowych

 • Faza wstępna
 • Faza przewlekła
 • Faza krańcowa
 • Eliminacja jednostki z grupy
 • Relacje pomiędzy członkami grupy zawodowej w trakcie zdarzenia

Rodzaje mobbingu ze względu na relacje zawodowe

 • Mobbing w relacji przełożony- podwładny
 • Mobbing w relacji równorzędnej
 • Mobbing w relacji podwładny- przełożony
 • Dręczenie ze strony osób trzecich

Specyficzne przejawy mobbingu w Służbie Więziennej

 • Utrudnianie awansu
 • Ostracyzm środowiskowy
 • Przydzielanie zadań o wysokim stopniu uciążliwości
 • Hermetyczność środowiska

Ofiara i sprawca mobbingu

 • Osobowość patologiczna sprawcy
 • Wybrane typy sprawców mobbingu
 • Osobowość ofiary
 • Czynniki wiktymizacyjne

Oddziaływania mobbingujące

 • Wybrane klasyfikacje oddziaływań mobbingujących
 • Najczęściej spotykane przejawy mobbingu
 • Specyfika hierarchii służbowej a metody mobbingu
 • Warunki pracy w zakładach karnych i aresztach a odmienne formy dręczenia

Skutki działań mobbujących

 • Szkody psychiczne i somatyczne pokrzywdzonego
 • Szkody wynikające z mobbingu dla organizacji

Szczególne skutki mobbingu w Służbie Więziennej

 • Wadliwe sposoby rozwiązywania napięcia
 • Wyuczona bezradność
 • Stres a skłonność do stosowania przemocy

Metody przeciwdziałania mobbingowi

 • Metody o charakterze instytucjonalnym
  • Profilaktyka zachowań agresywnych
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej
  • Tworzenie organów prewencji mobbingu
 • Metody indywidualne
  • Poprawne i niepoprawne metody rozładowania stresu
  • Psychologiczne mechanizmy obronne
  • Wybrane techniki erystyczne
  • Solidarność przeciw agresji
  • Skarga na działanie sprawcy i jej dokumentowanie

Odrębności prawne roszczeń z tytułu stosowania mobbingu w Służbie Więziennej

 • Mobbing w Kodeksie Pracy a ustawa o Służbie Więziennej
 • Dostępność roszczeń z zakresu prawa pracy dla funkcjonariuszy
 • Dostępność roszczeń z zakresu prawa pracy dla pracowników cywilnych
 • Odpowiedzialność z tytułu ochrony dóbr osobistych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza za stosowanie mobbingu na zasadach ustawy o Służbie Więziennej
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika korpusu cywilnego
 • Wybrane przestępstwa i wykroczenia powiązane ze stosowaniem mobbingu

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie odbywa się w formie wykładu połączonego z konwersatorium z elementami dyskusji problemowej. W odniesieniu do każdego zagadnienia dokonywane jest w pierwszej kolejności jego omówienie przez wykładowcę, który następnie ilustruje poruszoną tematykę przykładem praktycznym, odnośnie którego prowadzone są ćwiczenia wariantowe z zaangażowaniem uczestników szkolenia.

Dodatkowo, po omówieniu każdego działu prezentowane są kazusy i ćwiczenia do rozwiązania dla uczestników, które wydatnie ułatwiają zrozumienie materiału i jego przyswojenie. Szkolenie jest prowadzone z użyciem dopracowanej prezentacji multimedialnej, ułatwiającej skupienie uwagi na prezentowanych zagadnieniach.

Czas szkolenia wynosi 7 godzin zegarowych.

Dla jak najlepszego dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb proponujemy również zorganizowanie szkolenia dedykowanego czyli „szytego na miarę”. Jego forma zostaje dopasowana do specyficznych potrzeb Państwa organizacji, w celu jak najlepszego rozwiązania powstałych problemów.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.