Szkolenie antymobbingowe dla pracowników

Zjawisko mobbingu, jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych, zostało usankcjonowane w znowelizowanym Kodeksie Pracy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. Od tego czasu pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w swoich organizacjach, a pracownicy uzyskali możliwość ochrony przed zjawiskami o znamionach mobbingu.

Z myślą o ochronie pracownika, a także o zapewnieniu pracodawcom możliwości kreowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii.

Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu mają negatywny wpływ nie tylko na jakość i efektywność świadczonej przez osoby zatrudnione pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych, stan zdrowia pracowników i ich ogólne samopoczucie psychiczne. W związku z tym poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania, stanowią główne zagadnienia przedstawiane na szkoleniu z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników.

Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżniania mobbingu od innych patologii środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego.

Istotne jest, aby kursanci dokładnie zapoznali się z przyczynami sprzyjającymi występowaniu mobbingu oraz nauczyli się odróżniać sytuacje mobbingowe od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem. Dlatego szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od innych zjawisk patologicznych, charakterystycznych dla środowiska pracy.

Kursanci zapoznawani są z całym wachlarzem zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w szczególności dotyczącymi występowania mobbingu. Na szkoleniu pracownikom zostanie również w jasny sposób przedstawiona ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu, z zakreśleniem właściwej kolejności działań, gdzie nacisk położony będzie na czynności polubowne.

W trakcie szkolenia poruszana jest również kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób.

Ćwiczenia wprowadzone na szkoleniu obejmą również podstawową wiedzę dotyczącą metod dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy oraz zasięgu tych roszczeń.

Materiały Szkoleniowe

Podczas kursu uczestnikom dostarczane są materiały szkoleniowe obejmujące najważniejsze aspekty mobbingu wraz z wachlarzem możliwości radzenia sobie z tym zjawiskiem. Materiały szkoleniowe opracowane są w postaci skryptu, przedstawiającego w przystępny sposób prezentowane treści.

Szkolenie zostało zaprojektowane na 3 godziny zegarowe, specjalnie dla tych firm i instytucji, które chciałyby przeszkolić swoich pracowników dostarczając im niezbędną wiedzę z zakresu mobbingu w krótkim czasie, tak aby utrzymać w miarę niezakłóconą organizację pracy. Na życzenie Klienta szkolenie może zostać poszerzone o część warsztatową, obejmującą elementy komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych. Szkolenie z warsztatami trwa 4 godziny i podlega odrębnej wycenie.

Istota i zakres mobbingu

 • Definicje mobbingu
 • Główne przyczyny mobbingu
 • Skala i skutki mobbingu

Typowe działania mobbingowe

 • Wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • Manipulacje w mobbingu - zarys problemu

Odróżnianie zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu

 • Konflikt a mobbing - główne różnice
 • Diagnoza sytuacji konfliktowych

Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • Cechy charakterystyczne mobberów
 • Cechy charakterystyczne ofiar
 • Problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy

 • Wymiar indywidualny
 • Wymiar organizacyjny

Osoby uczestniczące w szkoleniu antymobbingowym otrzymują certyfikaty.

Wzór certyfikatu

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu obejmującego m.in. studium przypadku wybranych sytuacji mobbingowych, ich analizę oraz zasady doboru metod radzenia sobie w tych sytuacjach.

Szkolenie w formie zamkniętej lub dedykowanej jest przeznaczone dla zorganizowanych grup pracowniczych z danych instytucji. Grupa szkoleniowa musi liczyć co najmniej 10 osób. Mogą to być zgłoszeni uczestnicy z jednej konkretnej instytucji, ale przewidujemy również grupy szkoleniowe złożone z pracowników różnych organizacji. W zależności od ilości osób w grupie oraz charakteru takiej grupy szkoleniowej możliwe są negocjacje cenowe oraz uzyskanie korzystnych rabatów.

Szkolenie prowadzone jest przez 3 godziny zegarowe. Jeżeli zachodzi konieczność rozszerzenia wiedzy kursantów z zakresu mobbingu według zgłaszanych problemów, nasza firma oferuje Państwu dodatkowe formy szkoleń. Może to być rozszerzony zakres wiedzy o mobbingu w postaci 6 godzinnego szkolenia „Mobbing w środowisku pracy”, jak również forma warsztatowa, stanowiąca niezwykle skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy z tego zakresu oraz także konsultacje specjalisty antymobbingowego.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.