Antymobbingowe Szkolenie Informacyjne

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy pracowników o zjawiskach mobbingu, z uwzględnieniem wewnętrznych procedur antymobbingowych funkcjonujących w danej firmie. Jest to forma skutecznej akcji informacyjnej, której kluczowym zagadnieniem jest poszerzenie wiedzy i świadomości pracowników na temat problemu mobbingu.

Na szkoleniu zostaną wyjaśnione główne pojęcia związane z problematyką mobbingu. Omówimy czym jest mobbing i jakie są główne przyczyny jego powstawania, jak skutecznie przeciwdziałać zachowaniom, które mają charakter mobbingowy i jak radzić sobie w sytuacjach wystąpienia mobbingu. Ważnymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu informacyjnym są także metody przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, które są możliwe do wdrożenia zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Kluczowym zagadnieniem jest także informacyjne omówienie wewnętrznych procedur antymobbingowych, które posiada dana firma, jeżeli takie istnieją. W przypadku braku takich procedur służymy pomocą w ich stworzeniu i wdrożeniu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje biuletyn informacyjny - „Profilaktyka i zwalczanie mobbingu”, który stanowi materiały informacyjne do szkolenia. Biuletyn jest to krótka ulotka informacyjna (do 5 stron), która zawiera główne informacje o mobbingu, metody i sposoby przeciwdziałania zjawiskom mobbingu oraz omówienie najważniejszych aspektów procedury antymobbingowej. Celem biuletynu jest kreowanie świadomości pracowników w aspekcie: zwalczania mobbingu i wprowadzonych procedurach stanowiących profilaktykę antymobbingową.

Dzięki takiemu szkoleniu informacyjnemu pracownicy zyskają pełen obraz możliwości przeciwdziałania mobbingowi, a pracodawca wypełni zalecenia związane z wewnętrznymi procedurami antymobbingowymi oraz spełni wymagania kodeksowe związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem mobbingowi.

Czym jest mobbing?

 • definicja mobbingu
 • mobbing w prawie polskim

Przyczyny mobbingu

 • organizacyjne przyczyny powstawania mobbingu
 • kierunki działań mobbingowych
 • mobber i ofiary mobbingu

Odróżnianie mobbingu od innych zachowań o charakterze konfliktu

 • główne różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem
 • metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych i mobbingowych

Metody przeciwdziałania mobbingowi

 • omówienie głównych zasad przeciwdziałania mobbingowi w wymiarze indywidualnym
 • omówienie głównych zasad przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy – profilaktyka antymobbingowa
 • działanie komisji antymobbingowych jako komórki organizacyjnej ds mobbingu
 • pracodawca i działania podjęte na rzecz przeciwdziałania antymobbingowi

Profilaktyka antymobbingowa oparta o wewnętrzne procedury antymobbingowe główne informacje o procedurze antymobbingowej wprowadzonej w danej instytucji lub firmie

Certyfikat potwierdzający przeprowadzenie antymobbingowego szkolenia informacyjnego otrzymuje firma, która zdecydowała się skorzystać z usługi szkolenia.

Szkolenie ma formę prezentacyjno-inforacyjną. nasz specjalista podczas spotkania przekazuje uczestnikom najważniejsze treści szkolenia posługując się przy tym wizualną prezentacją multimedialną. taki sposób przekazania informacji wpływa na lepsze przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia informacyjnego.

Szkolenie zostało tak skonstruowane aby mogli Państwo przeszkolić duże grupy osób w krótkim czasie, tak aby każdy z pracowników mógł poznać główne zagadnienia związane z profilaktyką antymobbingową.

Szkolenie trwa 1 godzinę zegarową i jest organizowane tylko i wyłącznie dla dużych grup pracowników

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.