Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji - szkolenie dla kadry kierowniczej

Kadry kierownicze każdej organizacji odgrywają kluczową rolę w zakresie kształtowania przyjaznego środowiska pracy, zwłaszcza w aspekcie działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Znowelizowany Kodeks Pracy (od 1 stycznia 2004 r.) zobowiązuje pracodawcę do działań na rzecz ochrony miejsca pracy i pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem. Zgodnie z przyjętymi założeniami nałożony na pracodawców obowiązek pociąga za sobą sankcję, przewidując dotkliwą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Jak powszechnie wiadomo, za realizację obowiązków nałożonych na pracodawcę odpowiada kadra kierownicza określonej organizacji, której członkowie, w zakresie wyznaczonych im zadań, posiadają uprawnienia dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy.

Z myślą o osobach pełniących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach, stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii. Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego kształtowania profilaktyki antymobbingowej.

Szkolenie zawiera takie zagadnienia jak: definicje mobbingu, przyczyny i rodzaje mobbingu, omówienie typowych działań mobbingowych, skutki zjawiska mobbingu dla organizacji oraz metody skutecznej profilaktyki antymobbingowej. Omówienie przyczyn występowania zjawiska mobbingu będzie pomocne zarówno w diagnozowaniu ewentualnie występującego zjawiska, jak również jego eliminacji w zarodku poprzez odpowiednią prewencję.

Podczas szkolenia omawiane są także zagadnienia skutków mobbingu z ich podziałem na konsekwencje indywidualne dla pokrzywdzonego oraz skutki społeczno - organizacyjne, odczuwalne między innymi dla współpracowników pokrzywdzonego, a także pracodawcy, rozumianego jako organizacja.

Osoby szkolone zapoznają się ze sposobami reakcji na sytuacje mobbingowe, zostanie im także przekazana wiedza z zakresu rozróżniania konfliktu od mobbingu oraz zarządzania sytuacją konfliktową. Odróżnione zostaną również od mobbingu sytuacje, które należy zakwalifikować jako stosowanie dyskryminacji i molestowanie.

Jednym z kluczowych problemów, omawianych podczas szkolenia, jest kwestia profesjonalnego zarządzania personelem, jako podstawy profilaktyki antymobbingowej, umożliwiającej uniknięcia istotnych strat wynikających bezpośrednio dla organizacji z dopuszczenia powstania mobbingu.

Kursanci zajmujący stanowiska kierownicze w swoich organizacjach zapoznają się również z głównymi zasadami tworzenia wewnętrznych regulacji i procedur w kontekście profilaktyki antymobbingowej oraz narzędzi i metod w zakresie kształtowania efektywnej polityki antymobbingowej, dostosowanej do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Szkolenie z obszaru przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, przeznaczone jest dla kadr kierowniczych, osób zajmujących się zarządzaniem kadrami w szeroko pojętym zakresie oraz dla osób jednoosobowo zarządzających firmami.

Materiały szkoleniowe

Wszyscy kursanci zostaną zaopatrzeni w praktyczne materiały szkoleniowe w postaci skryptu przygotowanego przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania patologiom środowiska pracy. Wspomniany skrypt zawiera kompendium wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień i umożliwi ugruntowanie nabytej wiedzy lub też jej przypomnienie.

Szkolenie trwa 4 godziny i zostało opracowane dla kadr zarządzających firm i instytucji w taki sposób, aby w stosunkowo krótkim czasie mogły one przyswoić sobie najważniejsze aspekty zjawiska mobbingu, także w kontekście jego skutków dla organizacji oraz poznać zasady budowania skutecznej polityki antymobbingowej.

Opcjonalnie szkolenie może zostać poszerzone o część warsztatową, obejmującą elementy komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych oraz zasady werbalnego i niewerbalnego reagowania na mobbing. W wersji wzbogaconej o zajęcia warsztatowe szkolenie trwa 5 godzin i podlega odrębnej wycenie.

Zjawisko mobbingu w organizacji

 • Pojęcie i definicje mobbingu
  • W ujęciu psychologiczno - socjologicznym
  • W ujęciu prawnym
 • Przyczyny powstawania mobbingu
  • Przyczyny indywidualne
  • Przyczyny społeczne
  • Przyczyny organizacyjne
 • Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne)

 • Mobbing relacji przełożony - podwładny
 • Mobbing relacji podwładny - przełożony
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami
 • Ofiary mobbingu

  • Osobowość ofiar mobbingu
  • Fałszywe ofiary mobbingu
  • Problem odróżniania fałszywych ofiar mobbingu

  Metody mobbingowe i manipulacja w mobbingu

  • Podział przejawów mobbingu wg. Leymanna
  • Najczęściej spotykane przejawy mobbingu
  • Skutki mobbingu

   • Wpływ zachowań mobbingowych na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe
   • Wpływ mobbingu na organizację
    • Skutki finansowe
    • Skutki organizacyjne dla pracowników
    • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

   Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)

   • Definicja dyskryminacji w ustawodawstwie polskim
   • Dyskryminacja a mobbing

   Diagnozowanie konfliktów zwykłych i mobbingowych

   • Uwarunkowania konfliktów zwykłych oraz mobbingowych
   • Metody odróżniania konfliktów zwykłych od mobbingowych
   • Główne zasady zarządzania konfliktem a reagowanie na mobbing
   • Zarządzanie personelem bez mobbingu - różnice między mobbowaniem a dyscyplinowaniem pracowników

   Wybrane aspekty zarządzania personelem jako podstawa profilaktyki antymobbingowej

   • Style kierowania a mobbing
   • Zachowania organizatorskie w świetle profilaktyki antymobbingowej
   • Podstawowe błędy w zarządzaniu sprzyjające powstawaniu mobbingu

  Główne zasady tworzenia procedur i programów profilaktyki antymobbingowej

  • Polityka antymobbingowa
  • Szkolenia dla pracowników jako sposób profilaktyki antymobbingowej
  • Procedury przeciwdziałania i ochrony przed mobbingiem
  • Komisje antymobbingowe
   • Czym jest komisja antymobbingowa
   • Główne zasady działania

  Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu

  • Odpowiedzialność na zasadach prawa pracy
  • Szczególne zasady odpowiedzialności pracownika
  • Instrumenty dyscyplinujące pracownika
  • Elementy odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej

  Osoby uczestniczące w szkoleniu antymobbingowym otrzymują certyfikaty.

  Wzór certyfikatu

  Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

  Szkolenie 4 godzinne z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla kadr kierowniczych zostało opracowane w formie wykładu. Obejmuje ono również analizę określonych sytuacji personalnych w kontekście mobbingu („case study”).

  Szkolenie jest organizowane w grupach co najmniej 10 osobowych. W wypadku gdy na szkolenie zgłaszają się osoby z jednej konkretnej instytucji, szkolenie przybiera formę zamkniętą lub dedykowaną. Dla tak zorganizowanych grup szkoleniowych istnieje możliwość negocjacji cenowej.

  Szkolenie trwa 4 godziny (godzina zegarowa = 60 minut). Taka forma została opracowana z myślą o szybkim ale efektywnym przeszkoleniu kadr zarządzających, które mają potrzebę jak najszybszego pozyskania potrzebnej im wiedzy z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, np. w celu pilnego rozwiązania nurtujących firmę problemów związanych z mobbingiem.

  Kursy antymobbingowe mogą odbywać się w różnych lokalizacjach, w zależności od potrzeb Klientów. Oferujemy Państwu także kursy antymobbingowe w siedzibie naszej firmy.

  W zależności od potrzeb i problemów zgłaszanych przez Klientów, lub jeżeli takie potrzeby wynikną w trakcie prowadzonego szkolenia antymobbingowego 4-godzinnego, wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. W tym celu oferujemy Państwu rozszerzenie szkolenia o część warsztatową lub skorzystanie z już gotowych programów "Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku pracy" Istnieje również możliwość przeprowadzenia warsztatów jako odrębnej usługi szkoleniowej oraz skorzystania z konsultacji ze specjalistą antymobbingowym.

  Najbliższe terminy
  Obecnie brak terminów szkolenia.