Mobbing w miejscu pracy - przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu. Przydatne jest w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, także w kontekście problemów kadrowych. Szkolenie przygotowuje do efektywnego przeciwdziałania mobbingowi, również w zakresie kreowania wewnętrznej polityki i strategii antymobbingowych.

Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania sytuacji i problemów o charakterze mobbingu i odróżniania ich od zwykłych sytuacji konfliktowych. Kursanci pozyskają również wiedzę o przyczynach powstawania tego zjawiska, nauczą się diagnozowania działań mobbingowych oraz metod i narzędzi radzenia sobie z mobbingiem.

Celami szczegółowymi szkolenia są:

 • poznanie przyczyn i uwarunkowań mobbingu oraz istoty i zakresu tego zjawiska,
 • umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
 • umiejętność odróżniania sytuacji mobbingowych od sytuacji o charakterze zwykłego konfliktu personalnego,
 • nabycie umiejętności diagnozowania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
 • poznanie metod i działań mobberów w miejscu pracy (przedstawienie typowych zachowań mobbingowych),
 • pozyskanie wiedzy o negatywnych skutkach mobbingu w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym,
 • poznanie metod reagowania i technik reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne, organizacyjne),
 • poznanie głównych zasad opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i strategie antymobbingowe).

Szkolenie jest adresowane do kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz generalnie do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz tych osób, które z racji pełnionych w przedsiębiorstwie funkcji mogą mieć wpływ na tworzenie programów i procedur antymobbingowych.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów powiązanych z warsztatami. Oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, w których wykorzystywane są interaktywne metody ćwiczeniowe: dyskusje panelowe, case study, socjodramy, testy kompetencyjne, praca w grupach.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci skryptu, a po jego zakończeniu także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Szkolenie obejmuje także, na życzenie instytucji szkolonej, analizę sytuacji kadrowej w kontekście celów szkolenia. Specjalnie dla Państwa potrzeb firma AkKom opracowuje kompleksowe narzędzia badawcze. W ofercie posiadamy także konsultacje w zakresie opracowania lub modyfikacji Programu Profilaktyki Antymobbingowej.

Oferujemy także badania sytuacji i zachowań mobbingowych. Posiadamy unikalną ofertę badań w tym zakresie, którą dopasowujemy do Państwa potrzeb. Na podstawie badań możemy skonstruować Ramowy Program Antymobbingowy. Badania mobbingu oraz opracowanie Ramowego Programu Antymobbingowego stanowią odrębną usługę.

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż 10 osób szkolenie wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta, z zastosowaniem korzystnych rabatów.

Wprowadzenie w tematykę mobbingu

 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu
  • Mobbing w socjologii i psychologii
  • Mobbing jako zdarzenie prawne
  • Mobbing w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych

  Mobbing w miejscu pracy - przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu

  • Indywidualne uwarunkowania mobbingu
   • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
   • Stres i frustracja
   • Przyczyny po stronie mobbera i stopień jego winy
   • Osobista sytuacja pracownika
   • Przyczyny społeczno - kulturowe
    • Stereotypy i uprzedzenia społeczne
    • Mechanizmy reakcji grupowej
    • Stopień świadomości społecznej
    • Przynależność do określonych grup społecznych a ryzyko mobbingu
    • Model rodziny i środowiska pozazawodowego a ryzyko mobbingu
    • Przyczyny społeczno - ekonomiczne
     • Sytuacja na rynku pracy a ryzyko powstania mobbingu
     • Organizacyjne uwarunkowania mobbingu
      • Wynikające ze struktury organizacji
      • Wynikające ze sposobów zarządzania
      • Wynikające z przyjętego zwyczaju i kultury organizacji
     • Odróżnianie mobbingu od innych działań negatywnych, cechy charakteryzujące mobbing w środowisku pracy
     • Ofiary i sprawcy mobbingu

      • Osobowość ofiar mobbingu
      • Zespół kozła ofiarnego
      • Problem odróżniania fałszywych ofiar mobbingu
      • Osobowość patologiczna mobbera

     Typowe działania mobbingowe

     • Wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
     • Zachowania sprzyjające powstawaniu mobbingu
     • Metody oddziaływań mobbingowych
      • Oddziaływania wpływające negatywnie na sferę komunikowania się
      • Oddziaływania wpływające negatywnie na stosunki społeczne
      • Oddziaływania wpływające negatywnie na percepcję osoby w otoczeniu
      • Oddziaływania wpływające negatywnie na pozycję zawodową ofiary
      • Oddziaływania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary
      • Częstotliwość określonych metod

      Manipulacja w mobbingu

      • Mobber jako kreator rzeczywistości
      • Naiwne i zaawansowane taktyki manipulacyjne
      • Syndrom sztokholmski jako specyficzny mechanizm zależności ofiary od sprawcy
      • Komunikacja niewerbalna w mobbingu

      Skutki mobbingu

      • Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe
       • Zaburzenia funkcjonowania społecznego
       • Zaburzenia psychiczne
       • Zaburzenia somatyczne
      • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary
       • Destrukcja małych grup społecznych
       • Naruszenie więzi społecznych
       • Destrukcja rodziny
      • Wpływ mobbingu na organizację
       • Skutki finansowe
       • Skutki w sferze personalnej (HR)
       • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR)
       • Skutki organizacyjne dla pracowników
       • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

      Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu w miejscu pracy

      • Konflikt jako zjawisko interpersonalne i organizacyjne
      • Różnice między konfliktem a mobbingiem
      • Transformacja konfliktu w mobbing
      • Diagnoza sytuacji konfliktowych
      • Ludzie tzw. trudni w organizacji i problemy kontaktowania się z nimi jako uwarunkowania sytuacji potencjalnie mobbingowych

      Metody reagowania i przeciwdziałania mobbingowi

      • Reakcja na mobbing w wymiarze indywidualnym
       • Mechanizmy obronne
        • Komunikacja perswazyjna i jej rola w sytuacjach mobbingowych
        • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
        • Komunikacja werbalna w interakcji z mobberem
        • Zachowania asertywne
       • Przeciwdziałanie mobbingowi na gruncie organizacji
        • Główne zasady i instrumenty organizacyjne w kształtowaniu polityki antymobbingowej w organizacji
        • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
        • Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych (komisja antymobbingowa)
        • Wewnętrzna polityka antymobbingowa
        • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda przeciwdziałania mobbingowi
       • Elementy zarządzania przedsiębiorstwem
        • Style zarządzania a ryzyko wystąpienia mobbingu
        • Kształtowanie kultury organizacji jako element zapobiegania mobbingowi
        • Cechy przedsiębiorstwa modelowego- minimalizacja ryzyka wystąpienia mobbingu

       Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu

       • Odpowiedzialność na zasadzie prawa pracy
        • Odpowiedzialność pracodawcy za dopuszczenie wystąpienia mobbingu
        • Odpowiedzialność sprawcy mobbingu
        • Typy roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu

        Część warsztatowa dostosowana do części wykładowej

        • Wybrane „case study”
        • Panel dyskusyjny
        • Ćwiczenia z zakresu body language
        • Ćwiczenia z zakresu stosowania wzorców lingwistycznych

Osoby uczestniczące w szkoleniu "mobbing w miejscu pracy" otrzymują certyfikaty.

Wzór certyfikatu

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu powiązanego z interaktywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy szkolenia biorą aktywny udział w zajęciach poprzez takie metody dydaktyczne jak: dyskusje, testy, ćwiczenia w parach, zadania indywidualne i praca w grupach, analiza case study, socjodramy. Dzięki temu przyswajają wiedzę o mobbingu, w różnych jego wymiarach, w bardziej efektywny sposób, także dzięki odczuwaniu określonego rodzaju emocji, w zależności od ćwiczenia zaproponowanego przez prowadzącego.

Podczas szkolenia wykorzystywane są również prezentacje multimedialne, które dodatkowo jeszcze pogłębiają wiedzę o zjawisku mobbingu.

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych.

Szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie lub w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji na terenie kraju. Zapraszamy również do siedziby naszej firmy.

Aby jak najlepiej dostosować się do Państwa potrzeb i pomóc w rozwiązaniu palących problemów proponujemy także zorganizowanie tego szkolenia jako szkolenia dedykowanego czyli „szytego na miarę”. Jest to taka forma szkolenia, która pozwoli nam w maksymalnym stopniu dostosować się do Państwa oczekiwań w aspekcie treści szkolenia, jak też jego aspektów techniczno-organizacyjnych.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.