Mobbing w miejscu pracy - przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu. Przydatne jest w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, także w kontekście problemów kadrowych. Szkolenie przygotowuje do efektywnego przeciwdziałania mobbingowi, również w zakresie kreowania wewnętrznej polityki i strategii antymobbingowych.

Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania sytuacji i problemów o charakterze mobbingu i odróżniania ich od zwykłych sytuacji konfliktowych. Kursanci pozyskają również wiedzę o przyczynach powstawania tego zjawiska, nauczą się diagnozowania działań mobbingowych oraz metod i narzędzi radzenia sobie z mobbingiem.

Celami szczegółowymi szkolenia są:

 • poznanie przyczyn i uwarunkowań mobbingu oraz istoty i zakresu tego zjawiska,
 • umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
 • umiejętność odróżniania sytuacji mobbingowych od sytuacji o charakterze zwykłego konfliktu personalnego,
 • nabycie umiejętności diagnozowania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
 • poznanie metod i działań mobberów w miejscu pracy (przedstawienie typowych zachowań mobbingowych),
 • pozyskanie wiedzy o negatywnych skutkach mobbingu w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym,
 • poznanie metod reagowania i technik reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne, organizacyjne),
 • poznanie głównych zasad opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i strategie antymobbingowe).

Szkolenie jest adresowane do kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz generalnie do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz tych osób, które z racji pełnionych w przedsiębiorstwie funkcji mogą mieć wpływ na tworzenie programów i procedur antymobbingowych.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów powiązanych z warsztatami. Oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, w których wykorzystywane są interaktywne metody ćwiczeniowe: dyskusje panelowe, case study, socjodramy, testy kompetencyjne, praca w grupach.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci skryptu, a po jego zakończeniu także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Szkolenie obejmuje także, na życzenie instytucji szkolonej, analizę sytuacji kadrowej w kontekście celów szkolenia. Specjalnie dla Państwa potrzeb firma AkKom opracowuje kompleksowe narzędzia badawcze. W ofercie posiadamy także konsultacje w zakresie opracowania lub modyfikacji Programu Profilaktyki Antymobbingowej.

Oferujemy także badania sytuacji i zachowań mobbingowych. Posiadamy unikalną ofertę badań w tym zakresie, którą dopasowujemy do Państwa potrzeb. Na podstawie badań możemy skonstruować Ramowy Program Antymobbingowy. Badania mobbingu oraz opracowanie Ramowego Programu Antymobbingowego stanowią odrębną usługę.

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż 10 osób szkolenie wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta, z zastosowaniem korzystnych rabatów.

Wprowadzenie w tematykę mobbingu

 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu
  • Mobbing w socjologii i psychologii
  • Mobbing jako zdarzenie prawne
 • Skala i rozmiar mobbingu
  • W realiach światowych i europejskich
  • W realiach polskich
 • Mobbing w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
 • Mobbing jako czynnik ryzyka zawodowego

Mobbing w miejscu pracy - przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
  • Stres i frustracja
  • Przyczyny po stronie mobbera i stopień jego winy
  • Osobista sytuacja pracownika
 • Przyczyny społeczno- kulturowe
  • Stereotypy i uprzedzenia społeczne
  • Mechanizmy reakcji grupowej
  • Stopień świadomości społecznej
  • Przynależność do określonych grup społecznych a ryzyko mobbingu
  • Model rodziny i środowiska pozazawodowego a ryzyko mobbingu
 • Przyczyny społeczno - ekonomiczne
  • Sytuacja na rynku pracy a ryzyko powstania mobbingu
 • Organizacyjne uwarunkowania mobbingu
  • Wynikające ze struktury organizacji
  • Wynikające ze sposobów zarządzania
  • Wynikające z przyjętego zwyczaju i kultury organizacji
 • Odróżnianie mobbingu od innych działań negatywnych, cechy charakteryzujące mobbing w środowisku pracy
 • Dyskusja na temat specyficznych przyczyn mobbingu
 • Wybrane studium przypadku

Ofiary i sprawcy mobbingu

 • Osobowość ofiar mobbingu
 • Zespół kozła ofiarnego
 • Problem odróżniania fałszywych ofiar mobbingu
 • Osobowość patologiczna mobbera
 • Klasyfikacja mobberów wg. Crowley i Elster
  • Detonator
  • Czarna dziura
  • Sabotażysta
  • Dewastator pomników
  • Kłębek kompleksów
 • Relacja: mobber – ofiara w środowisku pracy
 • Typowe działania mobbingowe

  • Wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • Zachowania sprzyjające powstawaniu mobbingu
  • Metody oddziaływań mobbingowych
   • Oddziaływania wpływające negatywnie na sferę komunikowania się
   • Oddziaływania wpływające negatywnie na stosunki społeczne
   • Oddziaływania wpływające negatywnie na percepcję osoby w otoczeniu
   • Oddziaływania wpływające negatywnie na pozycję zawodową ofiary
   • Oddziaływania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary
   • Częstotliwość określonych metod
  • Wybrane case study
  • Diagnoza sytuacji mobbingowych i ich typu

  Manipulacja w mobbingu

  • Mobber jako kreator rzeczywistości
  • Naiwne i zaawansowane taktyki manipulacyjne
  • Syndrom sztokholmski jako specyficzny mechanizm zależności ofiary od sprawcy
  • Komunikacja niewerbalna w mobbingu

  Skutki mobbingu

  • Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe
   • Zaburzenia funkcjonowania społecznego
   • Zaburzenia psychiczne
   • Zaburzenia somatyczne
  • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary
   • Destrukcja małych grup społecznych
   • Naruszenie więzi społecznych
   • Destrukcja rodziny
  • Wpływ mobbingu na organizację
   • Skutki finansowe
   • Skutki w sferze personalnej (HR)
   • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR)
   • Skutki organizacyjne dla pracowników
   • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

  Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu w miejscu pracy

  • Konflikt jako zjawisko interpersonalne i organizacyjne
  • Rodzaje konfliktów w środowisku pracy
  • Różnice między konfliktem a mobbingiem
  • Transformacja konfliktu w mobbing
  • Diagnoza sytuacji konfliktowych
   • Wybrane case study
   • Wybrane metody diagnostyczne
  • Ludzie tzw. trudni w organizacji i problemy kontaktowania się z nimi jako uwarunkowania sytuacji potencjalnie mobbingowych

  Metody reagowania i przeciwdziałania mobbingowi

  • Reakcja na mobbing w wymiarze indywidualnym
   • Mechanizmy obronne
    • Komunikacja perswazyjna i jej rola w sytuacjach mobbingowych
    • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
    • Komunikacja werbalna w interakcji z mobberem
   • Zachowania asertywne
   • Ćwiczenia z zakresu body language
   • Ćwiczenia z zakresu stosowania wzorców lingwistycznych
  • Przeciwdziałanie mobbingowi na gruncie organizacji
   • Główne zasady i instrumenty organizacyjne w kształtowaniu polityki antymobbingowej w organizacji
   • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
   • Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych (komisja antymobbingowa)
   • Wewnętrzna polityka antymobbingowa
   • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda przeciwdziałania mobbingowi
  • Elementy zarządzania przedsiębiorstwem
   • Style zarządzania a ryzyko wystąpienia mobbingu
   • Kształtowanie kultury organizacji jako element zapobiegania mobbingowi
   • Cechy przedsiębiorstwa modelowego- minimalizacja ryzyka wystąpienia mobbingu

  Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu

  • Odpowiedzialność na zasadzie prawa pracy
   • Odpowiedzialność pracodawcy na dopuszczenie wystąpienia mobbingu
   • Odpowiedzialność sprawcy mobbingu
   • Typy roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu
  • Odpowiedzialność cywilna
   • Pojęcie szkody i krzywdy
   • Dobra osobiste człowieka i ich naruszenie
  • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana ze stosowaniem mobbingu
   • Konwersatorium

   Część warsztatowa dostosowana do części wykładowej

   • Wybrane „case study”
   • Panel dyskusyjny
   • Testy diagnostyczne
   • Ćwiczenie wzorców lingwistycznych w odniesieniu do konkretnych zachowań mobbera
   • Ćwiczenia z zakresu komunikacji perswazyjnej
   • Ćwiczenia z zakresu body language

  Osoby uczestniczące w szkoleniu "mobbing w miejscu pracy" otrzymują certyfikaty.

  Wzór certyfikatu

  Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

  Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu powiązanego z interaktywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy szkolenia biorą aktywny udział w zajęciach poprzez takie metody dydaktyczne jak: dyskusje, testy, ćwiczenia w parach, zadania indywidualne i praca w grupach, analiza case study, socjodramy. Dzięki temu przyswajają wiedzę o mobbingu, w różnych jego wymiarach, w bardziej efektywny sposób, także dzięki odczuwaniu określonego rodzaju emocji, w zależności od ćwiczenia zaproponowanego przez prowadzącego.

  Podczas szkolenia wykorzystywane są również prezentacje multimedialne, które dodatkowo jeszcze pogłębiają wiedzę o zjawisku mobbingu.

  Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych.

  Szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie lub w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji na terenie kraju. Zapraszamy również do siedziby naszej firmy.

  Aby jak najlepiej dostosować się do Państwa potrzeb i pomóc w rozwiązaniu palących problemów proponujemy także zorganizowanie tego szkolenia jako szkolenia dedykowanego czyli „szytego na miarę”. Jest to taka forma szkolenia, która pozwoli nam w maksymalnym stopniu dostosować się do Państwa oczekiwań w aspekcie treści szkolenia, jak też jego aspektów techniczno-organizacyjnych.

  Najbliższe terminy
  • miejsce:
   Wrocław
  • godziny:
   09:00 - 15:00
  • czas trwania:
   1 dzień, 6 godzin zegarowych
  • cena za osobę:
   520,00 zł netto
   639,60 zł brutto
  • kontakt:
   71 79-67-360
   71 73-51-101