Mobbing w miejscu pracy - przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu. Przydatne jest w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, także w kontekście problemów kadrowych. Szkolenie przygotowuje do efektywnego przeciwdziałania mobbingowi, również w zakresie kreowania wewnętrznej polityki i strategii antymobbingowych.

Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania sytuacji i problemów o charakterze mobbingu i odróżniania ich od zwykłych sytuacji konfliktowych. Kursanci pozyskają również wiedzę o przyczynach powstawania tego zjawiska, nauczą się diagnozowania działań mobbingowych oraz metod i narzędzi radzenia sobie z mobbingiem.

Celami szczegółowymi szkolenia są:

 • poznanie przyczyn i uwarunkowań mobbingu oraz istoty i zakresu tego zjawiska,
 • umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
 • umiejętność odróżniania sytuacji mobbingowych od sytuacji o charakterze zwykłego konfliktu personalnego,
 • nabycie umiejętności diagnozowania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
 • poznanie metod i działań mobberów w miejscu pracy (przedstawienie typowych zachowań mobbingowych),
 • pozyskanie wiedzy o negatywnych skutkach mobbingu w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym,
 • poznanie metod reagowania i technik reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne, organizacyjne),
 • poznanie głównych zasad opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i strategie antymobbingowe).

Szkolenie jest adresowane do kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz generalnie do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz tych osób, które z racji pełnionych w przedsiębiorstwie funkcji mogą mieć wpływ na tworzenie programów i procedur antymobbingowych.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów powiązanych z warsztatami. Oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, w których wykorzystywane są interaktywne metody ćwiczeniowe: dyskusje panelowe, case study, socjodramy, testy kompetencyjne, praca w grupach.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci skryptu, a po jego zakończeniu także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Szkolenie obejmuje także, na życzenie instytucji szkolonej, analizę sytuacji kadrowej w kontekście celów szkolenia. Specjalnie dla Państwa potrzeb firma AkKom opracowuje kompleksowe narzędzia badawcze. W ofercie posiadamy także konsultacje w zakresie opracowania lub modyfikacji Programu Profilaktyki Antymobbingowej.

Oferujemy także badania sytuacji i zachowań mobbingowych. Posiadamy unikalną ofertę badań w tym zakresie, którą dopasowujemy do Państwa potrzeb. Na podstawie badań możemy skonstruować Ramowy Program Antymobbingowy. Badania mobbingu oraz opracowanie Ramowego Programu Antymobbingowego stanowią odrębną usługę.

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż 10 osób szkolenie wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta, z zastosowaniem korzystnych rabatów.

Wprowadzenie w tematykę mobbingu

 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu
  • Mobbing w socjologii
  • Mobbing jako zdarzenie prawne
  • Mobbing w ujęciu psychologiczno - psychiatrycznym
 • Skala i rozmiar mobbingu
  • W realiach światowych i europejskich
  • W realiach polskich
 • Mobbing w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
 • Mobbing jako czynnik ryzyka zawodowego
 • Konwersatorium

Mobbing w miejscu pracy - przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
  • Stres i frustracja
  • Przyczyny po stronie mobbera i stopień jego winy
  • Osobista sytuacja pracownika
 • Przyczyny społeczno- kulturowe
  • Stereotypy i uprzedzenia społeczne
  • Mechanizmy reakcji grupowej
  • Stopień świadomości społecznej
  • Przynależność do określonych grup społecznych a ryzyko mobbingu
  • Model rodziny i środowiska pozazawodowego a ryzyko mobbingu
 • Przyczyny społeczno - ekonomiczne
  • Sytuacja na rynku pracy a ryzyko powstania mobbingu
  • Rodzaje rynku pracy w świetle zagrożenia mobbingiem
  • Metodyka zatrudniania pracowników
 • Organizacyjne uwarunkowania mobbingu
  • Wynikające ze struktury organizacji
  • Wynikające ze sposobów zarządzania
  • Wynikające z przyjętego zwyczaju i kultury organizacji
 • Odróżnianie mobbingu od innych działań negatywnych, cechy charakteryzujące mobbing w środowisku pracy
 • Dyskusja na temat specyficznych przyczyn mobbingu
 • Wybrane studium przypadku

Ofiary i sprawcy mobbingu

 • Osobowość ofiar mobbingu
 • Fałszywe ofiary mobbingu
 • Zespół kozła ofiarnego
 • Problem odróżniania fałszywych ofiar mobbingu
 • Osobowość patologiczna mobbera
  • Dyssocjalne zaburzenie osobowości
  • Narcystyczne zaburzenie osobowości
  • Osobowość impulsywna
 • Klasyfikacja mobberów wg. Crowley i Elster
  • Detonator
  • Czarna dziura
  • Sabotażysta
  • Dewastator pomników
  • Kłębek kompleksów
 • Relacja: mobber – ofiara w środowisku pracy
 • Ćwiczenia w diagnozowaniu potencjalnego sprawcy i potencjalnej ofiary mobbingu

Typowe działania mobbingowe

 • Wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • Zachowania sprzyjające powstawaniu mobbingu
 • Metody oddziaływań mobbingowych
  • Oddziaływania wpływające negatywnie na sferę komunikowania się
  • Oddziaływania wpływające negatywnie na stosunki społeczne
  • Oddziaływania wpływające negatywnie na percepcję osoby w otoczeniu
  • Oddziaływania wpływające negatywnie na pozycję zawodową ofiary
  • Oddziaływania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary
  • Częstotliwość określonych metod
 • Wybrane case study
 • Diagnoza sytuacji mobbingowych i ich typu

Manipulacja w mobbingu

 • Mobber jako kreator rzeczywistości
 • Naiwne taktyki manipulacyjne
  • Kłamstwo
  • Szantaż
 • Zaawansowane taktyki manipulacyjne
  • Mechanizm wzajemności
  • Mechanizm konformizmu
  • Mechanizm autorytetu
  • Kontrast
  • Racjonalizacja
  • Minimalizacja
 • Syndrom sztokholmski jako specyficzny mechanizm zależności ofiary od sprawcy
 • Komunikacja niewerbalna w mobbingu

Skutki mobbingu

 • Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe
  • Zaburzenia funkcjonowania społecznego
  • Zaburzenia psychiczne
  • Zaburzenia somatyczne
 • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary
  • Destrukcja małych grup społecznych
  • Naruszenie więzi społecznych
  • Destrukcja rodziny
 • Wpływ mobbingu na organizację
  • Skutki finansowe
  • Skutki w sferze personalnej (HR)
  • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR)
  • Skutki organizacyjne dla pracowników
  • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu w miejscu pracy

 • Konflikt jako zjawisko interpersonalne i organizacyjne
 • Rodzaje konfliktów w środowisku pracy
 • Różnice między konfliktem a mobbingiem
 • Transformacja konfliktu w mobbing
 • Diagnoza sytuacji konfliktowych
  • Wybrane case study
  • Wybrane metody diagnostyczne
 • Ludzie tzw. trudni w organizacji i problemy kontaktowania się z nimi jako uwarunkowania sytuacji potencjalnie mobbingowych

Metody reagowania i przeciwdziałania mobbingowi

 • Reakcja na mobbing w wymiarze indywidualnym
  • Mechanizmy obronne
   • Komunikacja perswazyjna i jej rola w sytuacjach mobbingowych
   • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
   • Komunikacja werbalna w interakcji z mobberem
  • Zachowania asertywne
  • Ćwiczenia z zakresu body language
  • Ćwiczenia z zakresu stosowania wzorców lingwistycznych
 • Przeciwdziałanie mobbingowi na gruncie organizacji
  • Główne zasady i instrumenty organizacyjne w kształtowaniu polityki antymobbingowej w organizacji
  • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
  • Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych (komisja antymobbingowa)
  • Wewnętrzna polityka antymobbingowa
  • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda przeciwdziałania mobbingowi
 • Elementy zarządzania przedsiębiorstwem
  • Style zarządzania a ryzyko wystąpienia mobbingu
  • Kształtowanie kultury organizacji jako element zapobiegania mobbingowi
  • Cechy przedsiębiorstwa modelowego- minimalizacja ryzyka wystąpienia mobbingu
 • Ćwiczenia z zakresu wyboru i stosowania konkretnych metod reagowania na mobbing

Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu

 • Odpowiedzialność na zasadzie prawa pracy
  • Odpowiedzialność pracodawcy na dopuszczenie wystąpienia mobbingu
  • Odpowiedzialność sprawcy mobbingu
  • Typy roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu
 • Odpowiedzialność cywilna
  • Pojęcie szkody i krzywdy
  • Dobra osobiste człowieka i ich naruszenie
  • Rodzaje dostępnych powództw
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana ze stosowanie mobbingu
  • Przestępstwa przeciwko wolności
  • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji niejawnej i tajemnicy korespondencji
  • Nadużycie stanowiska lub pełnionej funkcji
  • Przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową
  • Wykroczenia przeciwko prawu pracy
  • Postępowanie adhezyjne w postępowaniu karnym
  • Środki karne związane z orzekaniem w sprawach na tle mobbingowym
 • Ćwiczenia w zakresie doboru typu odpowiedzialności
 • Konwersatorium

Część warsztatowa dostosowana do części wykładowej

 • Wybrane „case study”
 • Panel dyskusyjny
 • Testy diagnostyczne
 • Ćwiczenie wzorców lingwistycznych w odniesieniu do konkretnych zachowań mobbera
 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji perswazyjnej
 • Ćwiczenia z zakresu body language

Osoby uczestniczące w szkoleniu "mobbing w miejscu pracy" otrzymują certyfikaty.

Wzór certyfikatu

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu powiązanego z interaktywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy szkolenia biorą aktywny udział w zajęciach poprzez takie metody dydaktyczne jak: dyskusje, testy, ćwiczenia w parach, zadania indywidualne i praca w grupach, analiza case study, socjodramy. Dzięki temu przyswajają wiedzę o mobbingu, w różnych jego wymiarach, w bardziej efektywny sposób, także dzięki odczuwaniu określonego rodzaju emocji, w zależności od ćwiczenia zaproponowanego przez prowadzącego.

Podczas szkolenia wykorzystywane są również prezentacje multimedialne, które dodatkowo jeszcze pogłębiają wiedzę o zjawisku mobbingu.

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych.

Szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie lub w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji na terenie kraju. Zapraszamy również do siedziby naszej firmy.

Aby jak najlepiej dostosować się do Państwa potrzeb i pomóc w rozwiązaniu palących problemów proponujemy także zorganizowanie tego szkolenia jako szkolenia dedykowanego czyli „szytego na miarę”. Jest to taka forma szkolenia, która pozwoli nam w maksymalnym stopniu dostosować się do Państwa oczekiwań w aspekcie treści szkolenia, jak też jego aspektów techniczno-organizacyjnych.

Najbliższe terminy
 • miejsce:
  Wrocław
 • godziny:
  09:00 - 15:00
 • czas trwania:
  1 dzień, 6 godzin zegarowych
 • cena za osobę:
  520,00 zł netto
  639,60 zł brutto
 • kontakt:
  71 79-67-360
  71 73-51-101