Warsztaty antymobbingowe

Warsztaty antymobbingowe mają na celu dostarczenie uczestnikom konkretnych umiejętności przydatnych w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami o charakterze mobbingowym. Ważny jest też kontekst rozwiązywania problemów kadrowych dla pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz przygotowania do efektywnego przeciwdziałania mobbingowi, również w zakresie kreowania wewnętrznej polityki i strategii antymobbingowych.

Warsztaty adresowane są w szczególności do kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla, specjalistów HR oraz generalnie do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi, a także do pracowników na stanowiskach niekierowniczych.

Warsztaty umożliwiają praktyczne zapoznanie się z metodami przeciwdziałania i reagowania na konkretne (standardowe) zachowania mobbingowe. Uczestnicy mają możliwość przetestowania konkretnych wzorców reakcji na określone sytuacje oraz dokonania wyboru spośród nich takich, które najbardziej odpowiadają ich uwarunkowaniom indywidualnym oraz tym sytuacjom organizacyjnym, w których funkcjonują.

Warsztaty obejmują ćwiczenia praktyczne, w których wykorzystywane są interaktywne metody ćwiczeniowe: dyskusje panelowe, case study, socjodramy, testy kompetencyjne, pracę w grupach, ćwiczenia z wybranych wzorców lingwistycznych, a także z zakresu komunikacji perswazyjnej.

Warsztaty antymobbingowe są wskazane do przeprowadzenia w każdej firmie, ponieważ mobbing uaktywnia się tam, gdzie mają miejsce liczne kontakty międzyludzkie i mają one dużą częstotliwość. Z tego powodu każda organizacja jest potencjalnie naturalnym uwarunkowaniem dla sytuacji mobbingowych. Również z tego względu, że materię każdej instytucji stanowi tzw. czynnik ludzki.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptu, zawierającego również przykładowe opisy sytuacji mobbingowych z adekwatnymi do nich propozycjami metod przeciwdziałania.

Należy jednak zauważyć, że wskazane byłoby przed zgłoszeniem się na warsztaty antymobbingowe uczestnictwo w jakiejkolwiek formie kursu poświęconego zjawisku mobbingu w miejscu pracy.

Zagadnienia bazowe z mobbingu do części ćwiczeniowej

 • metody diagnozowania sytuacji mobbingowej
 • metody odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o charakterze mobbingu
 • metody reagowania oraz przeciwdziałania określonym zachowaniom o charakterze mobbingu
 • kształtowanie efektywnych wzorców zachowań w określonych sytuacjach organizacyjnych i personalnych
 • psychologiczne oraz organizacyjne przeciwdziałanie mobbingowi
 • psychologiczne oraz organizacyjne reakcje w sytuacji mobbingu

Komunikacja w mobbingu

 • komunikacja werbalna w interakcji z mobberem
 • komunikacja niewerbalna w interakcji z mobberem

Część ćwiczeniowa

 • testy diagnostyczne
 • wybrane "case study” (przykłady problemowych sytuacji mobbingowych i sposoby ich efektywnego rozwiązywania)
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenie wzorców lingwistycznych w odniesieniu do konkretnych zachowań mobbera
 • ćwiczenia z zakresu komunikacji perswazyjnej
 • ćwiczenia z zakresu "body language"
 • ćwiczenia z zakresu diagnozowania typów sytuacji mobbingowych i konfliktowych
 • zasady i metody wyboru stosowania konkretnych metod reagowania na mobbing
 • socjodramy
 • praca w grupach
 • zadania indywidualne

Osoby uczestniczące w warsztatach antymobbingowych otrzymują certyfikaty.

Wzór certyfikatu

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Forma warsztatowa tego typu kursu antymobbingowego zakłada aktywny udział uczestników związany z praktycznym reagowaniem na sytuacje mobbingowe. Kursanci poznają konkretne metody mobbingowe i ćwiczą możliwe wzorce reagowania na nie. Uczestnicy pracują w grupach w interakcji z trenerem oraz wykonują zadania indywidualne.

Warsztaty antymobbingowe obejmują także dyskusje panelowe nad prezentowanymi case study.

Prezentacje multimedialne przykładowych sytuacji mobbingowych pozwalają uczestnikom na dokładne przeanalizowanie ukazanych w nich problemów o charakterze mobbingowym. Uczą się także m.in. identyfikowania rodzajów mobbingu oraz rozpoznawania używanych przez mobberów metod mobbingowych.

Uczestnicy warsztatów wypełniają także testy diagnostyczne w kontekście przyjętych celów szkolenia, które są dostosowane do specyfiki firmy.

W celu jak najlepszego wyposażenia uczestników w skuteczne umiejętności "antymobbingowe" zalecane jest uczestnictwo grup pracowniczych z danej konkretnej instytucji bądź firmy.

Warsztaty antymobbingowe trwają minimum 4 godziny. Liczba godzin może być zwiększona w zależności od potrzeb firmy bądź poszczególnych uczestników warsztatów.

Warsztaty możemy przeprowadzić zarówno w Państwa firmie, w siedzibie firmy AkKom, jak i w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

W celu lepszej efektywności warsztatów wskazane jest przeprowadzenie ich osobno dla kadry kierowniczej i pozostałych grup pracowniczych.

W ten sposób pracownicy zajmujące konkretne pozycje w strukturze organizacyjnej przećwiczą zachowania przystające jednocześnie do ich obowiązków.

W związku z tym oferujemy Państwu dwa rodzaje warsztatów antymobbingowych: dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników na pozostałych stanowiskach.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.