Kurs: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji

Szkolenie wyposaża uczestników w szeroki zakres wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Dostarcza umiejętności rozwiązywania różnorodnych sytuacji kadrowych przedsiębiorstwa, co wpływa na efektywne funkcjonowanie firmy.

Szkolenie zostało przygotowane dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw i instytucji, specjalistów HR oraz do wszystkich osób, których praca polega na zarządzaniu zespołem.

Szkolenie jest przydatne do analizowania i diagnozowania wybranych segmentów funkcji personalnych oraz podejmowania odpowiednich decyzji personalnych. Uczestnicy pogłębią już posiadaną wiedzę oraz poszerzą ją o nowe instrumenty personalne z obszaru profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobędą także praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów personalnych w firmie.

Uczestnictwo w naszych szkoleniach stanowi dla Państwa właściwą inwestycję w szeroko rozumiany rozwój organizacji, a w szczególności w tzw. uczestnika i odbiorcę procesów personalnych. Aktualna, pełna zmienności, rzeczywistość społeczna, ekonomiczna i kulturowa wymaga ciągłego rozwijania już posiadanych umiejętności, wiedzy i kwalifikacji, które przyczyniają się do osiągania sukcesu przedsiębiorstwa. Dzisiaj powszechną jest już prawda, że na sukces każdej organizacji pracują ludzie, którzy stanową jej najwyższą wartość. Dlatego profesjonalne zarządzanie tą wartością stanowi istotny czynnik działalności organizacji.

Szkolenie obejmuje część wykładową oraz warsztatową. Forma ta ma za zadanie nie tylko dostarczyć uczestnikom kompendium wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, ale również umożliwić trening tych umiejętności przydatnych w codziennej pracy. Dlatego oferujemy bogaty wachlarz form warsztatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu i materiałów do ćwiczeń. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest certyfikat.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – wprowadzenie w problematykę

 • Pojęcie, istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Główne koncepcje i założenia ZZL
 • Rola i zadania specjalistów ZZL w kontekście efektywności organizacji

Zarządzanie funkcją personalną

 • Funkcja personalna jako proces zarządzania kadrami
 • Modele polityki personalnej

Planowanie i dobór kadr

 • Uwarunkowania i procedury planowania zasobów ludzkich
 • Przygotowanie i realizacja procesu rekrutacji
 • Standardowe i złożone metody selekcji kandydatów do pracy
 • Niekonwencjonalne metody selekcyjne, uwarunkowania i przydatność ich zastosowania w procesach doboru

Adaptacja zawodowa nowych pracowników

Zarządzanie wynagrodzeniami

System ocen pracowniczych

 • Cele, kryteria i metody oceniania pracowników
 • Błędy w ocenianiu pracowników i ich wpływ na efektywność procesów pracy
 • Procedury związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem oceny pracowniczej
 • Efekty ocen pracowniczych i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozwój zawodowy

 • Planowanie rozwoju zawodowego zasobów ludzkich w organizacji.
 • Metody analizy potrzeb szkoleniowych
 • Metody i techniki szkoleń zawodowych
 • Plany rozwoju osobistego i ich rodzaje
 • Zarządzanie karierą zawodową

Osoby uczestniczące w szkoleniu z zakresu zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Organizacji otrzymują certyfikaty. Certyfikat wydawany przez firmę Akademia Komputerowa AkKom potwierdza udział w szkoleniu oraz nabycie niezbędnej wiedzy.

Wzór certyfikatu - „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji"

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Główną formą prowadzania tego szkolenia są wykłady, powiązane z odpowiednio zaplanowanymi ćwiczeniami w części warsztatowej.

W ćwiczeniach wykorzystywane są różne formy interaktywne m.in. dyskusje panelowe, analiza przypadków, symulacja gier, odgrywanie scenek, testy kompetencyjne, praca w grupach. W ramach testów zostały przewidziane m.in. następujące diagnozy: stylu kierowania, komunikowania się, kompetencji interpersonalnych. Analiza przypadków obejmuje odpowiednio dobrane „case study”. Warsztaty obejmują także zadania indywidualne dla każdego uczestnika szkolenia.

W celu stworzenia efektywniejszej atmosfery służącej pozyskiwaniu wiedzy, szkolenia prowadzone są w grupach do 15 osób.

W sytuacji gdy dana instytucja zgłasza dużą liczbę uczestników, dokonujemy ich podziału na grupy według preferencji i potrzeb Klienta. Proponujemy wówczas szkolenie profilowane o charakterze zamkniętym lub dedykowanym. W takim przypadku udzielamy także korzystnych rabatów.

Szkolenie odbywa się w ciągu dwóch dni i obejmuje 18 godzin lekcyjnych. Zostały także przewidziane przerwy kawowe.

W zależności od Państwa preferencji szkolenie może odbyć się w siedzibie naszej firmy, w siedzibie firmy Klienta lub w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.