Kurs: Zarządzanie zespołami pracowniczymi

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, ukierunkowanych na efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym. Przydatne jest w efektywnym, praktycznym rozwiązywaniu problemów w zespole oraz przygotowuje do skutecznego zarządzania pracą zespołu.

Szkolenie umożliwia nabycie umiejętności zarządzania grupą pracowników oraz wykorzystania odpowiednich ku temu narzędzi. Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania zespołami pracowniczymi, a także zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania pracy, motywacji, rozwiązywanie konfliktów i komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie adresowane jest do kadr kierowniczych przedsiębiorstw i instytucji, menedżerów personalnych oraz do osób kierujących zespołami.

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi o efektywnych metodach kierowania zespołami z uwzględnieniem specyfiki pracy danej instytucji.

Nasza propozycja obejmuje wzajemnie powiązane ze sobą obszary, tak opracowane, aby obejmowały swym zakresem sytuacje i problemy mogące pojawić się w każdych okolicznościach i umożliwiały spojrzenie na konkretne zjawiska, mechanizmy i problemy związane z kierowaniem zespołem „z różnych stron”. Są to obszary tematyczne dające Państwu kompleksową wiedzę oraz narzędzia i metody umożliwiające wdrożenie różnych wariantów rozwiązań pojawiających się problemów „personalnych” i „grupowych”.

W szczególności chcielibyśmy przedstawić Państwu rodzaje i metody zarządzania zespołem pracowniczym, budowanie jego motywacji pod kątem postawionych celów, umiejętności w zakresie doboru członków zespołu w aspekcie ich przydatności zespołowej. Kierownik zespołu nabędzie umiejętności dobrego delegowania zadań oraz odpowiedniego ich kontrolowania i oceniania w celu uzyskania wysokiej efektywności, bez naruszania godności osobistej członków zespołu, a także będzie potrafił zastosować właściwy styl kierowania do sytuacji. Jedną z ważniejszych sfer omawianych na szkoleniu jest także motywacja oraz proste i złożone jej metody. Omawiane będą również różne rodzaje konfliktów, a także metody efektywnego zarządzania konfliktami i strategie ich rozwiązywania.

Szkolenie realizowane jest przede wszystkim w formie warsztatów, które mają na celu nabycie przez kursantów praktycznych narzędzi z wybranych obszarów związanych z kierowaniem ludźmi. Szkolenie zawiera również niezbędną część teoretyczną, która stanowi bazę do zajęć i ćwiczeń warsztatowych, tak aby uczestnicy szkolenia potrafili diagnozować i analizować zróżnicowane sytuacje, a następnie wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce. Stawiamy nacisk na warsztatową formę szkolenia obejmującą szereg ćwiczeń, testów i innych narzędzi, tak aby można było oszacować posiadaną już przez kursantów wiedzę, jak również wyposażyć ich w szereg konkretnych umiejętności przydatnych w praktycznym kierowaniu zespołem ludzi.

Warsztaty zawierają część analityczno-diagnostyczną, której celem jest oszacowanie wiedzy i umiejętności już posiadanych przez kursantów. Następnie na podstawie otrzymanych danych z części analityczno-diagnostycznej realizowane będą za pomocą różnych form dydaktycznych dalsze cele warsztatowe ukierunkowane na pozyskiwanie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z poszczególnych obszarów objętych szkoleniem. Każde ćwiczenie, niezależnie od jego formy, utrwala lub dostarcza kursantom konkretnych umiejętności zaplanowanych w tematyce szkolenia.

Zajęcia warsztatowe, oprócz wykształcania poprzez konkretne ćwiczenia określonych umiejętności, mają na celu również pozyskanie przez kursantów umiejętności szerokiego i wielowymiarowego oglądu spraw, spojrzenia na problemy z różnych punktów widzenia oraz stosowania konfiguracji określonych metod i technik w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

Osoby szkolone otrzymują materiały:

 • skrypt
 • sytuacje przedstawione jako case study
 • inne materiały dostosowane do specyfiki pracy naszych Klientów

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Główne aspekty kierowania zespołami pracowniczymi

 • Pojęcie, istota i cele zarządzania zespołami pracowniczymi
 • Metody i techniki zarządzania zespołami

Charakterystyka zespołów pracowniczych

 • Pojęcie i budowa zespołów pracowniczych
 • Struktura zespołów pracowniczych

Tworzenie zespołów pracowniczych

 • Zasady tworzenia dobrego zespołu pracowniczego
 • Rodzaje i cechy grup oraz zespołów zadaniowych
 • Analiza funkcji w zespole
 • Najważniejsze mechanizmy wewnątrzgrupowe
 • Mechanizmy wewnątrzgrupowe a zagrożenia efektywności oraz metody i techniki ich przezwyciężania

Istota zarządzania zespołami pracowniczymi

 • Kierowanie zespołami pracowniczymi
 • Wybrane metody zarządzania zespołami pracowniczymi
 • Tendencje rozwojowe zespołów ludzkich

Rola kierownika zespołu pracowniczego

 • Efektywne kierowanie zespołem pracowniczym
 • Kontrola działań zespołowych
 • Kierowanie zespołem poprzez kompetencje
 • Budowanie więzi zespołowych oraz metody ich analizy
 • Dynamika pracy zespołowej
 • Komunikacja zespołowa
 • Wytyczanie celów zespołowych oraz monitorowanie procesów ich realizacji
 • Metody i techniki szkoleń uczestników zespołu pod kątem ich przydatności
 • Antycypowanie pracy zespołowej według przyjętych kryteriów

Planowanie i organizacja pracy zespołu

 • Zespół jako grupa ekspertów – określenie przydatności zawodowej i zespołowej pod kątem zadań zespołu
 • Określenie, rozdział zadań oraz wsparcie dla zespołu
 • Delegowanie zadań oraz otrzymywanie feedback'ów
 • Organizacja zebrań

Motywowanie pracowników

 • Znaczenie motywacji w kierowaniu zespołem pracowniczym
 • Umiejętności motywacyjne dobrego kierownika
 • Styl kierowania jako instrument motywacji
 • Wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania personelem jako technik motywacyjnych
 • Wybrane techniki motywacyjne w efektywnym kierowaniu zespołem
 • Zasady konstruktywnej krytyki
 • Umiejętności oceny pracy zespołowej i indywidualnej
 • Budowanie kultury pracy i kultury zespołowej
 • Sytuacyjne kierowanie ludźmi
 • Pochwały i nagrody
 • Wykorzystywanie potencjału pracowników – wybrane metody szacowania potencjału intelektualnego
 • Umiejętne komunikowanie się, informacje zwrotne
 • Normy, wartości, rytuały, symbole jako instrumenty motywacyjne

Komunikacja interpersonalna w efektywnym zarządzaniu zespołami ludzkimi

 • Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w efektywnym kierowaniu zespołem
 • Funkcje i rodzaje komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja interpersonalna jako proces wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie
 • Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja w relacjach władzy
 • Wykorzystywanie komunikacji interpersonalnej w efektywnym zarządzaniu personelem
 • Komunikacja a efektywne kierowanie zespołem pracowniczym
 • Rola komunikacji w delegowaniu zadań. Efektywne delegowanie zadań
 • Wybrane techniki negocjatorskie
 • Bariery w skutecznym komunikowaniu się i metody ich przezwyciężania
 • Komunikacja perswazyjna i jej zastosowania

Konflikty pracownicze, przyczyny oraz metody ich rozwiązywania

 • Przyczyny i skutki konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
 • Strategie działania w sytuacji konfliktowej.
 • Dobór sposobu rozwiązania konfliktu do jego typu
 • Sposoby komunikacji stron zaangażowanych w konflikt po jego rozwiązaniu
 • Konstruktywne kierowanie konfliktami

Elementy warsztatowe do każdego bloku szkolenia

 • testy diagnostyczne
 • testy kompetencyjne
 • inne testy
 • panele dyskusyjne
 • case study
 • wybrane elementy gry zespołowej
 • symulacje zachowań grupowych
 • zadania indywidualne i wykonywane w parach oraz zadania zespołowe
 • ćwiczenia z zakresu sytuacyjnego kierowania ludźmi
 • ćwiczenia w zakresie komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
 • ćwiczenia reakcji na sytuacje zespołowe z udziałem „realnego” członka zespołu przygotowanego do zadań warsztatowych

Każdy kursant po ukończeniu szkolenia utrzymuje certyfikat poświadczający jego udział w szkoleniu z zakresu Zarządzania Zespołami Pracowniczymi.

Szkolenie ma głównie formę warsztatów, dzięki czemu osoby szkolone mogą przećwiczyć, z wykorzystaniem rożnych narzędzi i metod, swoje reakcje na konkretnie pojawiające się sytuacje w zespole. Pod kierunkiem trenera kursanci wykonują szereg ćwiczeń mających ich przygotować do efektywnego zarządzania zespołem. W tym celu wykorzystywane są case study, które uczestnicy realizują indywidualnie oraz zespołowo wczuwając się w klimat działań zespołowych, tak aby poznać problemy swoich podwładnych. Taka forma warsztatów daje kursantom możliwość spojrzenia na rzeczywistość „oczami” członków zespołu. Ten rodzaj warsztatów wyposaża więc kursantów w wiedzę na temat mechanizmów zespołowych, które często nie są przez nich uświadamiane z racji pełnionych funkcji. Ten rodzaj warsztatów daje także możliwość przedyskutowania z trenerem różnych trudnych sytuacji pojawiających się w zespole oraz wybór metod i narzędzi ich rozwiązania z wykorzystaniem tych, które zostały omówione podczas szkolenia.

Warsztaty obejmują realny udział rzeczywistego członka zespołu, będącego pracownikiem firmy AkKom, który będąc odpowiednio przeszkolony reaguje na symulacje decyzji kierowniczych skierowanych do członków zespołu. Nasz pracownik wykonuje delegowane mu zadania dostarczając informacji zwrotnej kursantom w zależności od przyjętej i ćwiczonej sytuacji. Jest to metoda warsztatowa, która z całą pewnością dostarczy kursantom rzeczywistego feedbac'ku i tym samym pozwoli modyfikować te decyzje. W ten sposób symulujemy także sytuacje konfliktowe i inne, według życzenia uczestników szkolenia.

Przed szkoleniem prosimy aby kursanci przysłali opis różnego rodzaju sytuacji przydarzających się w codziennej pracy, w celu ich omówienia i przedyskutowania na szkoleniu oraz przećwiczenia stosownych reakcji w formie warsztatowej.

Szkolenie trwa 2 dni przez 16 godzin lekcyjnych. Przewidziano również przerwy, podczas których do dyspozycji kursantów jest katering kanapkowy oraz kawowy.

Uczestnik szkolenia ma do dyspozycji odpowiednie materiały i narzędzia do wykonywania zadań.

Grupa szkoleniowa obejmuje nie więcej niż 10 osób, w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej efektywności szkoleniowej. Dzięki małym grupom każdy uczestnik może przedyskutować z wykładowcą oraz przećwiczyć interesujące go kwestie z praktycznego kierowania zespołem pracowniczym.

Szkolenie może być realizowane jako szkolenie otwarte oraz szkolenie „szyte na miarę”. Ten rodzaj szkolenia uwzględnia w głównej mierze potrzeby i specyfikę pracy zespołu w firmie naszego Klienta, daje także możliwość przedyskutowania konkretnych rozwiązań na tle organizacyjnym, pod merytoryczną opieką trenera. Szkolenia szyte na miarę oznaczają większe dostosowanie do potrzeb klienta w takich obszarach jak: plan, treści programowe, metody warsztatowe oraz rozwiązywanie konkretnych sytuacji pojawiających się podczas codziennej pracy w zakresie kierowania zespołem.

Szkolenie „szyte na miarę” może odbyć się w firmie Klienta, w siedzibie naszej firmy oraz dowolnie wybranym miejscu według życzenia Klienta

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.