Usługi mediacyjne w zakresie rozwiązywania konfliktów

Mediacja jest polubowną metodą rozwiązywania sporów, gdzie dla osiągnięcia jak najlepszego wyniku negocjacji prowadzonych przez strony konfliktu, angażuje się przygotowanego do pełnienia swojej funkcji, bezstronnego specjalistę zwanego mediatorem.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy usługi z zakresu mediacji w sprawach pracowniczych, obejmujące zarówno sytuacje powstające pomiędzy pracownikami lub grupami pracowników, jak i przedsiębiorcą a pracownikami. Udział eksperta przygotowanego do rozjemstwa konfliktów może zaoszczędzić wielu kosztów i trudności, do których zaliczamy w pierwszym rzędzie:

  • koszty odszkodowań i zadośćuczynień
  • koszty zwolnień lekarskich pracowników
  • znaczące obniżenie wydajności i jakości pracy personelu
  • utrata reputacji przedsiębiorstwa
  • znaczące pogorszenie komfortu pracy (upadek atmosfery pracy)
  • długotrwałe zaangażowanie kadry kierowniczej w proces rozwiązywania konfliktu
  • powstanie kosztów sądowych i zastępstwa procesowego

Wymienione powyżej straty mogą osiągać nawet bardzo znaczące rozmiary, toteż naszym zadaniem jest zakończenie trwania konfliktu w sposób obopólnie satysfakcjonujący lub możliwie mało inwazyjny.

Mediacja sprzyja rozstrzygnięciu konfliktu w sposób polubowny, bez tworzenia „toksycznych” sytuacji, pozwala także przerwać pogłębiające się antypatie i negatywne emocje w relacjach międzyludzkich. W ramach prowadzonych przez naszą firmę mediacji zapewniamy Państwu udział wykwalifikowanego mediatora, którego zadaniem będzie umożliwić lub ułatwić skonfliktowanym stronom nawiązanie dialogu, sprecyzować własne oczekiwania oraz nadać im realnego charakteru.

Osiągnięcie tego rezultatu jest możliwe dzięki podstawowym zasadom mediacji, które stanowią jej niewątpliwe walory:

  • mediacja jest poufna, co daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa
  • mediacja jest dobrowolna, co daje stronom poczucie kierowania sytuacją
  • mediator jest bezstronny – nie opowiada się za racjami żadnej ze stron

Osoby uczestniczące w mediacji posiadają poczucie realny i pozytywny wpływ na kształtowanie swojej sytuacji, ponieważ to one podejmują wszystkie zapadające decyzje – brak jest poczucia narzucenia woli przez zewnętrzny organ, jak ma to miejsce w trakcie rozstrzygania sporów przez sądy. W mediacjach obowiązuje model „wygrany – wygrany”, co oznacza, iż nikt nie odnosi uszczerbku w swoim wizerunku na skutek porażki. Strony mediacji przedstawiają rozwiązania samodzielnie, biorąc tym samym za nie odpowiedzialność, co przysparza najczęściej znacznej satysfakcji uczestników z osiągniętego rezultatu.

Mediacja docelowo kończy się sformułowaniem przez strony ugody oraz jej podpisaniem, co stanowi podstawę prawną do żądania wykonania jej treści. Nasi mediatorzy sporządzają samodzielnie ugody o ustalonej treści, opierając się na rzetelnej i ugruntowanej wiedzy w zakresie znajomości prawa pracy i postępowania cywilnego.

Czas trwania mediacji może być umówiony przez strony, co do zasady nie powinien przekraczać jednego miesiąca, co oznacza, iż jest to środek szybki.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane