Usługi doradcze w zakresie polityki antymobbingowej

Doradztwo dla firm w zakresie kształtowania polityki antymoobbingowej jest to usługa polegająca na konsultacjach eksperta antymobbingowego. Jest to specjalistyczna usługa doradczo-ekspercka dostosowywana każdorazowo indywidualnie dla poszczególnych Klientów i specyfiki ich działalności.

Specjaliści firmy AkKom pomagają stworzyć efektywną politykę antymobbingową dopasowaną do aktualnej sytuacji interpersonalnej i organizacyjnej firmy z uwzględnieniem rozmaitych uwarunkowań oraz pojawiających się w firmie problemów.

Tego typu usługa może obejmować propozycję zastosowania konkretnych narzędzi personalnych w wybranych obszarach funkcji personalnych.

Konsultacje zawierają m.in. propozycje usprawnień instrumentów i procedur już wykorzystywanych przez Państwa w profilaktyce antymobbingowej. Możemy zaproponować również kierunki nowych rozwiązań i procedur, które znacząco przyczyniają się do polepszenia atmosfery stosunków międzyludzkich w firmie i stanowią istotne części składowe profesjonalnej polityki antymobbingowej.

Konsultacje obejmują następujące obszary doradztwa:

 • Wskazanie głównych zasad polityki antymobbingowej, jak również określenie kluczowych obszarów funkcjonowania Państwa firmy, w jakich ona może być osadzona
 • Projektowanie działalności zespołów (komórek, komisji) antymobbingowych w firmie
 • Dobór członków komórek antymobbingowych – określenie profilu ich kompetencji
 • Pomoc w określeniu celów i zasad działania komisji antymobbingowych, ich możliwych prerogatyw
 • Przeprowadzenie krótkiego instruktażu członków komisji antymobbingowych, w kontekście ich zadań i obowiązków związanych z pełnionymi funkcjami.

   Instruktaż ten będzie miał dwojaki wymiar:

  • zastosowanie dostępnych narzędzi biznesowych (organizacyjnych)
  • postępowanie z indywidualnym przypadkiem
 • Regulacje antymobbingowe – pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur i regulacji antymobbingowych, specyficznych dla Państwa firmy i dostosowanych do realnych aspektów organizacyjnych
 • Pomoc w zdiagnozowaniu instrumentów (narzędzi) ZZL możliwych do zastosowania w kontekście specyfiki Państwa Firmy, w zakresie profilaktyki antymobbingowej
 • Określenie zasad wdrażania polityki antymobbingowej

W ramach tak określonych usług zalecane jest omówienie zaprojektowanych oraz zrealizowanych działań z zakresu polityki antymobbingowej na spotkaniu z odpowiednimi osobami z Państwa firmy (kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, kierownicy komórek HR, ewentualnie inne osoby mające wpływ na kształtowanie stosunków i warunków pracy), z naszymi ekspertami antymobbingowymi.