Profilaktyka antymobbingowa

Specyfika patologii społecznej jaką jest mobbing przejawia się między innymi w tym względzie, iż znacznie łatwiej jest zapobiegać jej powstawaniu, aniżeli niwelować skutki wyrządzone przez rozwinięcie się zjawiska, chociażby w jednostkowych przypadkach. Na podstawie doświadczeń wyciągniętych z wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami oraz jednostkami sektora publicznego daje wyciągnąć się bez trudu wniosek, iż w przypadku dopuszczenia do powstania zachowań patologicznych pomiędzy współpracownikami, osiągnięcie stanu pierwotnego, nieobciążonego nieprawidłowościami funkcjonowania relacji międzyludzkich, wymaga znacznego nakładu pracy i – zazwyczaj – sporych środków finansowych. Ponadto rezultat prób likwidowania skutków epizodów mobbingu – pomimo należycie przeprowadzonych oddziaływań - nie jest nie jest pewny i nie prowadzi najczęściej do całkowitego usunięcia negatywnych następstw. Za taki stan rzeczy odpowiada głównie fakt, iż w relacjach międzyludzkich znaczną rolę odgrywają emocje, które - niezależnie od ich zabarwienia – trudno jest zupełnie wygasić. Z tej też przyczyny proponujemy Państwu zestaw środków profilaktycznych, które pomogą kreować środowisko pracy wolne od patologii, o pozytywnej atmosferze i wysokim stopniu zaangażowania pracowników.

Metody prewencji antymobbingowej zostaną dobrane specjalnie pod kątem Państwa zakładu pracy lub jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem specyfiki pracy. Do najczęściej proponowanych metod należą:

  • projekty dotyczące kultury organizacyjnej
  • projekty polityki karowej odnoszącej się do zakładu jako całości
  • strategie zatrudniania i lokowania pracowników
  • systemy szkoleń
  • systemy motywacyjne dla pracowników
  • systemy komunikacji wewnętrznej i rozwiązywania konfliktów
  • projekty organów bezpieczeństwa wewnętrznego